حضرت دانیال گوید :

زمین درخواب دیدن ، زن است . اگر بیند که او را زمینی بود فراخ و بزرگ و خاک آن زمین پاکیزه بود ، دلیل که او را زنان باشند به ستر و صلاح ، چنانکه در میان زنان ایشان را فضل و منزلت و جاه بود . اگر بیند زمین به غایت بزرگ شد ، چنانکه پایانش پدیدار نبود ، دلیل که زن کند واز آن زن او را نعمت و اسباب دنیا بسیار حاصل شود . اگر بیند در آن زمین نبات و سبزه مجهول بود و دانست که ملک او بود ، دلیل که آن کس مسلمان ببود ، به جهت آن که سبزه درخواب ، دین اسلام است .

محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که در زمین سبزه و نبات معروف بود با نعمت و اسباب ، دلیل که او را فضل و دیانت بود و سرانجام ثواب آخرت یابد . اگر بیند در صحرائی بود مانند بیابان و آن زمین را شناسد ، دلیل که سفر دور کند . اگر بیند زمین را می کند و خاکش میخورد ، دلیل است مال یابد ، به قدر آن خاک که خورده باشد . اگر بیند در زمین ناپیدا شود ، بی آن که در آنجا جائی یا مغاکی بود ، دلیل که هلاک شود . اگر بیند زمین را مانند چاه یا سردابه همی کند ، دلیل که مال دنیا به مکر حیله بدست آورد . اگر بیند که زمین او را فراگرفت ، دلیل که درغم و مصیبت افتد و از قبل زن مال او تلف شود . اگر بیند که از زمین فراخ به زمین تنگ می آمد ، دلیل است که ازکاری تند به کار بد افتد .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند زمین با وی سخن گفت و به خیر نیکوئی وی را مژده داد ، دلیل که در دین و دنیا خیر بسیار کند ، چنانکه مردمان را از آن شگفت یاد و بعد از وفات او را یاد کنند . اگر بیند زمین در زیر پایش درنوشت ، دلیل که آخر عمرش شده باشد . اگر بیند برخی از زمین در زیر او پیچید ، دلیل بر تنگی معیشت او کند . اگر بیند آن زمین معروف بود ، نیکی معیشت خداوند زمین را باشد . اگر بیند زمین خود فراخ نموده است ، دلیل که عمر خداوند زمین دراز بود . اگر بیند زمین را می پیمود ، دلیل است به سفر رود .

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر دید زمین را از بهر کشت می شکافت ، دلیل که به شغل بزرگی مشغول شود و از قبل زن منفعت یابد یا از سفر نعمتی بدست آورد . اگر کسی زمین خویش را آبادان بیند ، دلیل است کارش نیکو و قوی شود . اگر زمین را خراب دید ، دلیل است کارش است کارش ضعیف گردد یا با کسی او را خصومت افتد . اگر کسی خود را در میان زمین کشته بیند ، دلیل که او را با کسی انبازی بود ، یا زنی را به نکاح بخواهد . اگر کسی خود را در میان زمینی سرگشته بیند که در آن گل برآمده ، دلیل است که زنی پارسا و دینداری را به زنی کند و از او فرزند آورد . اگر بیند گل فرو ریخت ، دلیل باشد که فرزندش نماند . اگر بیند آب رود بیامد و زمین او را غرقه گردانید و کشت را تباه کرد ، دلیل باشد که از پادشاه سلامتی یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن زمین درخواب بر چهار وجه است .

اول : زن .

دوم : دنیا .

سوم : مال .

چهارم : ولایت و فرمانروائی .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

معبران زمین را زن تشخیص داده اند و این بدان سبب بوده که زمین باز دهی و سود بخشی دارد و زن نیز صاحب قدرت تولید مثل است و فرزندانی می آورد که حاصل زندگی مرد هستند . اگر در خواب زمینی سبز و خرم دیدید که معمور و مفرح بود و شماا احساس کردید آن زمین به خودتان تعلق دارد کامیاب می شوید و زندگی شما به قدر وسعت آن زمین گستردگی خواهد یافت و روزگار را به خوشی سپری خواهید کرد ولی اگر زمینی دیدید که مخروبه و ویران بود و به جای علوفه سبز ، علوفه زرد و رنگ و پلاسیده در آن دیده می شد زندگی بی حاصلی خواهید داشت و عمر و زندگی شما با ناکامی و بدی خواهد گذشت . اگر دیدید که در زمینی ناشناخته راه می روید راهی سفری می شوید که اگر زیان نداشته باشد متضمن هیچ سودی هم نیست و اگر آن زمین را می شناختید به سفری می روید که برای شما سود دارد . اگر دیدید زمینی دارید که در آن چیزی می سازید خوب است و اگر دیدید زمینی هست که مقداری مصالح بنایی آن جا ریخته و حدس زدید که آن جا قبلا بنا ی ساختمانی بوده و ویران شده خوب نیست خواب شما می گوید شما وارث اندوهی می شوید که در ایجاد آن دخالتی نداشته اید . اگر دیدید از زمینی سنگ یا شن جمع می کنید پولی بدست می آورید . شن ها و سنگ ها سمبل سکه هستند و پولی که به دست می آورید مسکوک است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن زمین حاصلخیز در خواب ، نشانة سعادت و موفقیت است .

2ـ دیدن زمین سنگلاخ و غیرقابل کشت در خواب ، علامت نومیدی و تلخکامی است .

3ـ دیدن زمینی که در اثر خشک شدن دریا حاصل شده است ، نشانة آن است که راههایی برای رسیدن به کامیابی و شادمانی جلوی پای شما نمایان خواهد شد .

4ـ اگر خواب ببینید مالک زمینی پهناور هستید ، نشانة آن است که روزی ثروتمند خواهید شد .

5ـ اگر دختری خواب ببیند مالک زمینی پهناور شده است ، نشانة آن است که میراثی به او ارث خواهد رسید ، وی ناچار می شود با صرفه جویی زندگی کند . زیرا میراث او مردی فقیر و خانه ای پر از فرزند است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید