محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند که زنار درمیان داشت ، اگر مستور و با امانت بود ، دلیل که انصاف از خصم بیابد . اگر خداوند خواب مستور نباشد ، به زودی توبه باید کرد ، که این علامت بد باشد .

جابرمغربی گوید :

اگر کسی بیند زنار در دست داشت ، دلیل که در دین و اعتقاد ضعیف بود . اگر زنار درمیان بسته بود و بیننده مستور بود ، بیم آن است که کافر شود . اگر بیند زنار را از میان ببرید و بینداخت ، دلیل که ازکار بد توبه کند و به خدای تعالی بازگردد و بر گناه پشیمانی خورد و راه صلاح اختیار کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید