محمدبن سیرین گوید :

زنجبیل در خواب ، دلیل بر غم و اندوه است و خوردن آن دلیل بر مضرت و زیان کند و بعضی ازمعبران گویند : خوردن زنجبیل در خواب ، دلیل بر خصومت و گفتگو کند و خوردن زنجبیل درخواب بی چیز و بی نفع بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

زنجبیل یکی از سوس های تند غذایی است و در خواب تلخ کامی تعبیر شده . یکی از معبران نوشته دلیل بر مضرت و زیان کند و دیگری نوشته دلیل بر خصومت و گفتگو کند و در هر دو حال شیرین کامی نمی آورد و نشانی از غم و اندوه همراه دارد . زنجبیل کوبیده و نکوبیده آن یک تعبیر را دارد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید