محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند در زندان بود و آن زندان هرگز ندیده بود ، دلیل بر هلاک است ، زیرا که زندان مجهول گور است . اگر زندان معروف بیند ، دلیل بر اندوه و مضرت کند . اگر بیند در زندان بر پای داشت ، دلیل که در عملی که باشد ، دیر بماند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر خداوند خواب مستور است و خود را در زندان معروف بیند ، دلیل که بزرگی و جاه یابد . اگر مستور نباشد ازجهت شغلهای دنیا او را غم و اندوه است . اگر بیند با مردی زندانبان با بند همی رفت ، دلیل که کار بسته او گشایش یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن زندانبان درخواب ، چون معروف ( آشنا ) است ، خلاصی یافتن و عاقبت نیکو باشد .

چون مجهول بود ، دلیل کوری و غم و اندوه است .

زندان به خواب دیدن گور وبلا است و آزمایش کردن دوستان و خرم کردن دشمنان .

اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد ، دلیل که خداوند به تمامی بیابد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهائی است از غم و اندوه و گرفتاریهای زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهائی دست و پاگیر و تشویش برانگیز . اگر خود را درون زندان ببینید و ندانید آن زندان کجا است و چه نام دارد خوب نیست و معبران چنین زندانی را به گور تعبیر کرده اند . اما اگر در عالم خواب بدانید که مثلا آن زندان در شهر شما قرار دارد یا نامش فلان است و در فلان شهر و دیار واقع شده نشان زیان و گرفتاری است از همان نوع که گفته شد . اگر در خواب دیدید که شما را تحت الحفظ به زندان می برند از اندوه رهائی می یابید و از آن مهمتر وقتی است که در خواب ببینید در زندانی را بگشایند و شما را خلاص کنند یا با دست به بیرون اشاره نمایند . اگر در خواب زندانی را ببینید و زندان بانش را بشناسید خوب است و دیدن چنین زندان بان بشارت نجات از غم و اندوه است . اگر بیمار هستید شفا حاصل می کنید و اگر وامدار باشید دیون خود را می پردازید ولی اگر زندانی ببینید و زندان بان مجهول باشد اندوه درون زندان بودن تشدید می شود .

لوک اویتنهاو می گوید :

زندان بازپروری : شایعات ، غیبت کردن

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن در زندان ایمنی از پادشاهی بود .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن زندان در خواب ، نشانة آن است که کارهایی انجام می دهید که متأسفانه به زیان خودتان تمام خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید زندانی شده اید ، نشانةآن است که از محیط خانواده ناراضی خواهید بود و شغل خود را از دست خواهید داد .

3ـ فرار از زندان در خواب ، نشانة غلبه یافتن بر موانع سخت است .

4- اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‌اید بدانید که غم و اندوه فراوانی در انتظار شما است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید