محمدبن سیرین گوید :

زن جوان درخواب ، شادی و مقصودی مرد باشد و زن پیر ، دنیا باشد و شغل این جهان و نیز دیدن زنان بر قدر و نیکوئی و جمال و فربهی و لاغری و زشتی بود . بهترین زنان را که در خواب بیند ، زنانی باشد که معروف نباشند و زن خوب فربه ، فراخی نعمت باشد زن زشت لاغر قحطی و تنگی بود و زن شادمان آراسته ، مرادهای این جهانی بود و پیرزن ترش روی چرکین ، بدحال و بد مرادی باشد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر زنی بیند که او را چون مردان قضیب بود ، دلیل بر خیر و صلاح دین و دنیای او بود . اگر زنی بیند که او را قضیب بود و مجامعت می کرد ، دلیل که او فرزندی بود یا آبستن شود و فرزند آورد . اگر زنی جوان بیند ، که پیر شده بود ، دلیل که از او کاری زشت دروجود آید . اگر مردی بیند زنش از سوی پس با او جماع می کرد ، دلیل است حرمت و بزرگی او زایل شود . اگر زنی بیند که مرد شد و جامه مردان را پوشید ، اگر آن زن مستور بود ، دلیل خیر و صلاح او بود . اگر زن مفسد باشد ، دلیل است بر شر و فساد او .

جابرمغربی گوید :

زن مفسد درخواب ، اهل دنیا را زیادتی دنیا بود و اهل صلاح را ، زیادتی صلاح و علم و زن غریب بهتر از زن آشنا باشد . اگر مردی بیند کسی دست درازی با زن او کرد ، دلیل باشد که اهل آن زن توانگر گردند . اگر بیند زن او به نزد مردمان بیگانه به فساد باشد ، دلیل است بدو منفعت و نیکی رسد وی را با شوهر دار از آن مرد و اگر بیند کسی زن او را نیزه یا شمشیر داد ، دلیل که پسری آورد ، اگر بیند که کسی او را دوا داد ، دلیل که دختری آورد .

محمدبن سیرین گوید :

اگر زنی بیند که دختری دارد ، دلیل که خیر و نیکی بدو رسد و از خویشان و اهل خود خرم شود . اگر بیند پسری آورد ، دلیل که غمگین و اندوهناک شود . اگر مردی بیند که زنش پسر آورد ، دلیل که به رنج و صعب چیزی بدست آورد به روزگار دراز . اگر بیند که دختر زاد ، منفعتش بیشتر باشد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر زن پادشاه بیند که دختری به زاد ، دلیل است شوهرش گنج یابد . اگر بیند پسر زاد ، دلیل غم و اندیشه بود . اگر مردی بیند که دختری بزاد ، دلیل که غمگین و مستمند شود . اگر بیند که پسرزاد ، دلیل که کارنیکوئی از وی صادر شود و از آن کار او نام نیکو در عالم منتشر شود . اگر دختری دوشیزه بیند که فرزندی زاد ، دلیل و تاویلش این است که گذشت .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن زن درخواب بر شش وجه است .

اول : شادی و مقصود .

دوم : دنیا .

سوم : شغل این جهان .

چهارم : فراخی وفراوانی نعمت .

پنجم : قحطی و تنگدستی .

ششم : توانگری و ثروتمندی .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

ابن سیرین نوشته زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری های آن مرد . معبران دیگر نیز تقریبا همین نظر را ابراز داشته اند . خانم آیتانوس می گفت زن در خواب برای مرد هدف است و برای زن دشمن و رقیب . دیدن زن شناخته شده و معروف در خواب هیچ تعبیری ندارد . حتی اگر زنی را در خواب ببینید که هیچ شباهتی بین او و زن شناخته شده نباشد اما در عالم خواب فکر یا احساس کنید که مثلا او آن زن معروف است باز هم خواب شما بی تفاوت و قابل تعبیر می باشد . زن موقعی در خواب صاحب تعبیر می شود که مجهول و نا شناخته باشد و شما در خواب فقط او را به عنوان زن ببینید و بشناسید . در چنین صورتی دیدن زن در خواب برای مرد هدف و مقصود است و برای زن رقیب و دشمن . زیبایی و زشتی آن زن عظمت یا حقارت هدف را باز می گوید و همین طور برای زنان بی خطر یا خطرناک بودن رقیب و دشمن را حکایت می کند . معبران حتی چاقی و لاغری زن را دخیل دانسته اند ولی چون معیار پسند زن در زمان های مختلف فرق می کند ، چاقی و لاغری را معیار نمی گیریم . مثلا نوشته اند زن خوب و فربه فراخی نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطی و تنگی . از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که زن در خواب شادی و مقصود است و شغل موفق و فراخی نعمت . توضیح درباره زن بسیار طولانی می شود لذا با درک معنی زن در خواب تعبیر و تشخیص خواب ها را به خود بینندگان خوابها وا می گذاریم چرا که با در نظر گرفتن مطالب گفته شده تشخیص آسان می شود . این نکته نیز باید افزوده شود که زنان خویشاوند هم در زمره زنان معروف هستند و تعبیری ندارند .

لوک اویتنهاو می گوید :

زن : شانس در عشق

دیدن یک زن : ناتوانی

دیدن چندین زن : افترا

زن مو بور : اتفاقی خوشایند

زن مو قهوه ای : بیماری

زن مو قرمز : نامعقولات

زن ضعیف : خبرهای دلگرم کننده

زن عریان : عزاداری در خانواده

شنیدن صدای یک زن : عزم سفر کردن

بوسیدن یک زن : استفاده مادی

زن باردار : شادمانی

پیر زن : دعوا

زن چادری : مرگ

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن صحبت کردن با زن زیبا آن سال را به خوشی ونیکی بگذراند

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن زنان در خواب ، نشانة روبرو شدن با دسیسه و نیرنگ است .

2ـ اگر خواب ببینید با زنی جرو بحث می کنید ، علامت آن است که در زندگی مغلوب و ناکام باقی خواهید ماند .

3ـ دیدن زنی چشم آبی با موهایی تیره که بینی باریک و سربالا دارد ، علامت آن است که مقام قهرمانی خود را در مسابقه ای از دست می دهید .

4ـ دیدن زنی که چشمهای قهوه ای دارد ، علامت آن است که خود را گرفتار معامله ای خطرناک خواهید ساخت

5ـ دیدن زنی موخرمایی در خواب ، نشانة آن است که در زندگی سردرگم و پریشان خواهید شد .

6ـ دیدن زنی با موهای بلوند در خواب ، نشانة آن است که تمام امور زندگی با سعادت و شادمانی سپری خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید