محمدبن سیرین گوید :

زهره مردم را اگر کسی به خواب بیند که می خورد ، دلیل که خشم مردم فرو خورد . اگر بیند که زهره ددان میخورد ، دلیل که بدخوی و خشمناک شود و سازگاری نکند .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند تن او به زهره مردمان آلوده شد ، دلیل که آزار مردم جوید . اگر بیند تنش به زهره چهارپایان آلوده شد ، دلیل که لباس حرام پوشد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید