محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند زوبین در دست داشت و جز از زوبین هیچ سلاح دیگر نداشت ، دلیل که فرزند یابد . اگر بیند با زوبین سلاحهای دیگر داشت ، دلیل که او را از پادشاه خیر و منفعت رسد و بر دشمن ظفر یابد .

جابرمغربی گوید :

اگر کسی بیند زوبین در دست داشت و به جز از زوبین هیچ سلاح دیگر نداشت ، دلیل که اورا فرزندی آید . اگر بیند به کسی زوبین می دانداخت ، دلیل که آن را سخن بد گوید . اگر بین کسی به زوبین مجروح کرد ، دلیل که بر کسانی بهتان بندد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید