منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

زوزه را در خواب نمی توان دید . چند چیز هست که در خواب نمی توان آنها را دید ولی می توان حس کرد یا شنید . مثل بوی خوش یا ناخوش یا انواع صداها و از آن جمله است زوزه . در خواب زوزه را می توان شنید و زیاد اتفاق می افتد که در خواب صدای زوزه می شنویم . زوزه صدای سگ و شغال و گرگ است و گاه نیز روباه زوزه می کشد . اصولا شنیدن زوزه در خواب خوب نیست و خبر بد تعبیر شده . اگر صدای زوزه سگ در خواب بشنوید خبری به شما می رسد لیکن امنیت می یابید برعکس است صدای زوزه گرگ که خبر بد می شنوید و دچار ناامنی می شوید . صدای زوزه شغال سخن بد و حرف یاوه مردم است که پشت سر شما می گویند . از شما سعایت می کنند و شما را سر زبان ها می اندازند به خصوص اگر زیاد و مداوم باشد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید