درخواب ، دلیل است بر جهد و کوشش بیرون از اندازه و یافتن مال بسیار و نزهت و شادی . اگر بیند زولبیا داشت یا کسی بدو داد و میخورد ، دلیل که به قدر آن وی را مال و نعمت حاصل شود . اگر بیند که اندک زولبیا در دهان نهاد ، دلیل که از کسی سخن خوش و لطیف شنود .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند زولبیا بی زعفران میخورد ، دلیل که مال یابد . اگر زولبیا با زعفران میخورد ، دلیل که بیمار شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

زولبیا حکم شیرینی های دیگر را دارد با این تفاوت که پیچیدگی کار است اما نه چندان زیاد . اگر ببینید که زولبیا خریده اید یا کسی به شما داده یا دارید می خورید کارتان موقتا گره می خورد اما زود رفع می شود . خوردن زولبیا نیز همین تعبیر را دارد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید