محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که یکی را یاخود را علت زکام بود ، دلیل است روزی اندک بیمار شود و زود شفا یابد و هرچه که زکام صعب تر است ، بیماری او بیشتر شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

زکام دیدن ، دلیل کند که بر کسی خشم گیرد و زود صلح کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

زکام درخواب بر سه وجه است .

اول : بیماری اندک ( بیماری کم و سبک ) .

دوم : خشم گرفتن بر کسی .

سوم : منفعت یافتن .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید زکام شده اید مختصر کسالتی پیدا می کنید که زود زائل می شود . زکام همچنان که در بیداری آب از سر و چشم و بینی انسان بیرون می ریزد غم و اندوهی است که زدوده می شود و از بین می رود . عقده ای است که خالی می گردد . اگر ببینید آب از بینی شما می چکد و این به علت زکام است غم و رنج شما به قدر همان آب از بین می رود . اما اگر دیدید دیگری زکام شده کسی بر شما خشم می گیرد و تندی می کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید