اگر

زیتون

درخواب بیند ، غم و اندیشه بود ، زیرا که به طعم تلخ و ناخوش باشد و به گونه سیاه . اگر بیند

زیتون

میخورد ، دلیل که غم و اندوه خورد .

ابراهیم کرمانی گوید :

روغن

زیتون

به خواب ، خیرو برکت بود . اگر بیند روغن

زیتون

می پالود و میخورد ، دلیل که به قدر آن خیر و منفعت بدو رسد .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند

زیتون

ملح تلخ بخورد و با نان میخورد ، او را اندکی منفعت به رنج و سختی حاصل آید .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

همان طور که در حرف ـ ر ـ کلمه روغن گفتم دیدن روغن

زیتون

در خواب نیکو است ولی مشاهده خود

زیتون

منوط است به طعم و مزه آن . اگر

زیتون

در خواب ببینید که می خورید و آن طعم و مزه خوش داشته باشد و شما به هنگام خوردن از آن خوشتان بیاید خوب است و تعبیر بد ندارد . در این حالت نعمت است که به شما روی می آورد به قدر همان

زیتون

که می خورید و به اندازه ای که باید بخورید تا زیان نداشته باشد . ولی اگر در خواب

زیتون

ی که می خورید طعم ناخوش داشته باشد و شما از خوردن آن کراهت احساس کنید غم و اندوه است . با همه این ها دیدن روغن

زیتون

در خواب خیر و خوبی و نعمت است . رنگ

زیتون

نیز دخیل است چه اگر سیاه باشد غم و اندوه و رنجی است که به شما روی می آورد . اگر زرد باشد بیمار و رنجور می شوید ولی اگر سبز و پرورده باشد خوب است به شرطی که در خواب حالت کراهت در شما پیدا نشود . دادن

زیتون

به دیگران نیز تعبیر مشروط دارد . خیلی چیزها هستند که در خواب های ما تاویلات و تعبیرات مشروط پیدا می کنند از آن جمله است

زیتون

. اگر در خواب ببینید که

زیتون

به کسی می دهید و می دانید که آن شخص

زیتون

را دوست نمی دارد تعبیر این است که در کار دیگران نیرنگ می کنید و زیان و ضرر می رسانید ولی اگر آن کس که

زیتون

را در خواب از شما می گیرد و

زیتون

را دوست داشته باشد و شما بدانید که برای او هدیه مطلوب می برید به او خیر و برکت می رسانید . گرفتن

زیتون

از دیگران نیز منوط است به رد و قبول طبع شما . اگر کسی به شما

زیتون

داد و شما را خوش نیامد از دیگران سخن سرد می شنوید ولی اگر خشنود و راضی شدید کسی شما را مدح می کند و می ستاید و به شما سود و نفع می رساند . چیدن

زیتون

از درخت به هر حال خوب نیست و فراهم آوردن غم و رنج تعبیر شده است .

لوک اویتنهاو می گوید :

زیتون

خوردن

زیتون

: مشکلات خانوادگی

چیدن آن : شما بیش از حد سریع به قاضی میروید

1ـ اگر خواب ببینید با جمعی از دوستان با شادمانی

زیتون

جمع می کنید ، علامت آن است که کارهایتان نتایجی مساعد با همراه خواهد آورد . 2ـ اگر خواب ببینید

زیتون

ی را از ظرفی بیرون می آورید ، دلالت بر آن دارد که اوقاتی را به خوشگذرانی خواهید گذراند . 3ـ شکستن ظرف

زیتون

در خواب ، علامت آن است که پیش از لذت بردن دچار یأس خواهید شد . 4ـ خوردن

زیتون

در خواب ، علامت یافتن دوستان وفادار است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید با جمعی از دوستان با شادمانی

زیتون

جمع می کنید ، علامت آن است که کارهایتان نتایجی مساعد با همراه خواهد آورد . 2ـ اگر خواب ببینید

زیتون

ی را از ظرفی بیرون می آورید ، دلالت بر آن دارد که اوقاتی را به خوشگذرانی خواهید گذراند . 3ـ شکستن ظرف

زیتون

در خواب ، علامت آن است که پیش از لذت بردن دچار یأس خواهید شد . 4ـ خوردن

زیتون

در خواب ، علامت یافتن دوستان وفادار است .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید