محمدبن سیرین گوید :

زیره به خواب ، به طعم ، چون ترش باشد و میل به شیرینی دارد ، دلیل بر خیر و منفعت کند و چون در زعفران باشد ، دلیل بر بیماری کند . اما خوردن زیره باج درخواب ، دلیل بر خصومت و غم کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن زیره در خواب بد نیست به خصوص اگر بوی خوش داشته باشد . استشمام بو و عطر زیره در خواب بدون این که خود زیره را ببینید خبری است که به شما می دهند و با آن خبر شما را خوش دل می کنند . دیدن زیره با برنج پخته یعنی زیره پلو خوب است و مال و پولی است که به شما می رسد یا تحصیل می کنید . دیدن مقدار زیادی زیره در خواب خوب نیست به خصوص این که هیچ چیز دیگر با آن نباشد . چنانچه در خواب ببینید مقداری زیره مقابل شما ریخته اند و فقط آنجا زیره هست و چیز دیگری نیست در کاری احساس درماندگی می کنید یا سرد و بی علاقه می شوید . اما مقدار اندک آن خوب است مگر آن که بوی ناخوش داشته باشد و شما از استشمام بوی آن کراهت احساس کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید