محمدبن سیرین گوید :

زیلوی به خواب چون گسترده بود ، دلیل بر درازی و ساختگی کار دنیا کند و هر چند زیلو درازتر باشد بهتر باشد و چون زیلو در نوشته باشد ، دلیل بر نقصان عمر و درویشی کند . اگر بیند بر زیلوی کوچک نشسته است و آن زیلوی در زیر آن دراز شده ، دلیل است عیش و روزی بر وی فراخ شود . اگر بیند زیلو به دست خود در نوشت و به کنج خانه نهاد ، دلیل که عز و دولت خویش را تباه کند . اگر زیلو را بر پشت نهاده می برد ، دلیل است بزه و گناه او جمع شود . اگر بیند که زیلو درنوشت و به کسی داد ، دلیل که عمرش به آخر رسیده بود . اگر بیند که زیلوی کوچک و ستبر داشت ، دلیل که روزی بر وی تنگ شود ، اما عمرش دراز شود . اگر بیند که زیلوی فراخ باریک داشت ، روزی بر وی فراخ شود ، اما عمرش کوتاه شود .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند زیلوی ستبر پاکیزه داشت ، دلیل است نعمت بر وی فراخ گردد . اگر بیند زیلوی کهنه و دریده گسترده است ، دلیل است عمر به تلخی گذراند و عیش بر وی تنگ شود . اگر بیند زیلوی مجهول افکنده بود ، دلیل که ان چه دارد از دست او بشود . اگر بیند زیلوی نو بدو دادند یا بخرید و در خانه بگسترد ، دلیل است دولت و اقبال یابد و عمرش دراز شود ، زیرا که گستردن زیلوی درخواب ، دلیل بر درازی عمر بود و در نوشتن آن ، دلیل بر سپردن عمر کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن زیلو در خواب بر شش وجه است .

اول : ساختگی کار مردم ( درست شدن کار انسان ) .

دوم : درازی عمر .

سوم : رزق و روزی .

چهارم : عز و دولت وکامرانی .

پنجم : دشواری عیش وسختی زندگی و معاش .

ششم : گناه و امانت که بر گردن شخص جمع شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

زیلو در خواب ما یملک است و انتفاع و تمتعی است که از تملک چیزی می بریم . به زبان دیگر زیلوی ما کار ماست . زندگی ما است و ما یملک ما و چون گشوده و گسترده باشد خواب می گوید کار با مراد پیش می رود و زندگی به دل خواه جریان می یابد و بر آن چه داریم و گرد آورده ایم مسلط می باشیم . بخصوص اگر بر زیلوی گسترده نشسته باشیم . اگر در خواب زیلوئی ببینید که جمع کرده و تا شده است و در عالم خواب بدانید که آن زیلو به شما تعلق دارد خواب شما خبر می دهد که آسیب پذیر شده اید و حقی از شما ضایع می گردد و مالی را از کف شما بیرون می برند ولی اگر آن زیلوی جمع و تا شده به شما تعلق نداشته باشد خواب شما می گوید که به حال کسی مسلط می شوید و درباره کسی حق داوری پیدا می کنید . معبران قدیمی نوشته اند اگر زیلو باز باشد دلیل است که عیش و روزی بر بیننده خواب فراخ و میسر می شود و این تعبیر کاملا درستی است . اگر در خواب زیلوئی ببینید آن قدر دراز که ندانید انتهای آن به کجا می رسد و ختم می شود آرزوی محال می کنید و توقع انتظار شما پیش از استحقاق و لیاقت شما می باشد . اگر ببینید که زیلوئی تمیز و پاکیزه دارید روزگار به شما روی خوش نشان می دهد ولی اگر زیلو چرکین و کثیف باشد روزگار بیننده خواب به سختی می افتد و زندگی اش چهره زشت خود را می نمایاند . جمع کردن زیلو در خواب خوب نیست و معبران نوشته اند که اگر کسی در خواب ببیند زیلوی خویش را جمع کرد یا لوله کرد و کناری نهاد نشان آن است که عمر خویش را تباه و تمام کرده و روزگارش به سر رسیده و این در خواب خبر از پایان عمر می دهد ولی اگر بیننده خواب ببیند که زیلوئی نو و تمیز و پاکیزه را گسترد و بر آن نشست خوابی است نیکو و خبر از کامیابی یافتن دولت می دهد . اگر ببینید اتاق های خانه خویش را با زیلو فرش کرده اید زندگی شما با آبرومندی می گذرد و رفاه نسبی خواهید داشت و اگر در خواب ببینید که اتاق های شما جائی زیلو است و جائی فرش های گران بها خواب شما آگاهی می دهد که با زیاد خواهی آبرو و موقعیت خویش را به خطر خواهید افکند . اگر جائی زیلو باشد و جائی اصلا فرش نباشد خوب است . زیلوی سوراخ خبر از بیماری همسر بیننده خواب می دهد و همچنین زیلوی سوخته و سوراخ شده می گوید که با همسر خود نقار و کدورت خواهید یافت یا مال خود را تباه می کنید و به خودتان زیان می رسانید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید