محمدبن سیرین گوید :

زین درخواب دیدن ، چون بر پشت چهارپایان نباشد بد بود ، اما چون بر پشت چهارپائی باشد ، حکم نیک و بد آن بر راکب زین باشد ، زیرا که زین ، آلت چهارپایان است . اگر بیند که زینی بخرید ، دلیل است کنیزک بخرد یا زن بخواهد و خداوند نعمت بسیار شود و باشد که مال و میراث یابد . اگر بیند زین او بشکست ، یا ضایع شد ، دلیل که زن او بمیرد ، یا بیمار شود . اگر بیند زین او به زر و سیم آراسته بود ، دلیل است زن او خویشتن بین و متکبر باشد و در راه دین ضعیف بود . اگر بین زین او سیاه بود و هیچ آرایش نداشت ، دلیل کند زن او دیندار و پارسا و باامانت بود و زین در خواب ، دلیل بر افواه زن کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

زین شغل و حرفه شماست و کاری است که می کنید و با درآمد آن معاش خود را تامین می نمایید ولی برخی از معبران نوشته اند که زین همسر است که البته این درست نیست چرا که در دنیای امروز مرد آن چنان تسلطی بر زن ندارد که زن به صورت زین در خواب متجلی شود . اگر در خواب ببینیم که زین محکم و استواری داریم به زندگی خود می توانیم اطمینان داشته باشیم زیرا خواب ما خبر می دهد که همه کارها بر وفق مراد انجام می پذیرد و جایی برای تشویش نیست . اگر زین شکسته و ناجور و خراب داشته باشیم تعبیر خلاف نیست . اگر دیدید زین را پشت اسب نهاده اید خوب است ولی اگر زین را پشت استر و الاغ قرار داده باشید خوب نیست و خواب شما می گوید کارهایتان را نادرست و ناباب انجام می دهید و به مشکل برمی خورید . گرفتن یا خریدن زین خوب است ولی بخشیدن یا فروختن آن نیکو نیست و از شکست و نامرادی خبر می دهد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید