لوک اویتنهاو می گوید :

ساختمان

نیمه ساز : روزهای شلوغ

ساختمان

در آتش : یک شادی که تشویش جای آنرا گرفته

ساختمان

مزین : خبرهای خوب

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید مشغول

ساختمان

ی هستید ، نشانة آن است که در زندگی خود تغییری خردمندانه بوجود می آورید . 2ـ اگر خواب ببینید صاحب

ساختمان

ی شکوهمند هستید ، علامت آن است که از خانه ای که فعلا در آن زندگی می کنید به خانه ای بهتر نقل مکان خواهید کرد . 3ـ دیدن

ساختمان

های قدیمی و مخروبه در خواب ، علامت آن است که در هر کاری که به آن اقدام کنید ، شکست خواهید خورد . 4ـ دیدن

ساختمان

ی بزرگ و باشکوه که چمنزاری سبز اطرف آن را فرا گرفته است ، نشانة عمر طولانی و زندگی آسوده و سیر و سیاحت در کشورهای دوردست است .

5ـ دیدن خانه های کوچک و نوساز در خواب ، نشانة شادمانی و فعالیتهای سودمند است .

6ـ دیدن

ساختمان

های کهنه و کثیف ، نشانة بیماری و شکست در عشق و کار است .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید