محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند که محل خرابی را آباد می کرد ، چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه راکه مربوط به دین می باشد ، دلیل کند بر صلاح دین و خرد و ثواب آخری که وی را حاصل شود واگر بیند که زمینی خراب از خود آبادان می کرد ، چون سرا و دکان و مانند این ، دلیل کند که خیر و فایده این جهان یابد و اگر بیند که جایگاه آبادان بیفتاد و خراب شد ، دلیل کند که به اهل آن جایگاه ، بلا و مصیبت رسد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید