محمدبن سیرین گوید :

دیدن سار درخواب ، مردی بود مکار که سفر بسیار کند . اگر بیند ساری فراگرفت یا کسی بدو داد ، دلیل کند او را با مردی مسافر صحبت افتد . اگر بیند گوشت سار میخورد ، دلیل به قدر آن گوشت که خورده باشد او را خیر و منفعت رسد .

جابرمغربی گوید :

دیدن سار درخواب ، مردی کافر بود که سخن دروغ بسیار گوید . اگر بیند سار بسیار بر وی جمع شدند ، دلیل درمیان کافران گرفتار گردد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سار نیز مثل پرستو از مرغان مهاجر است که در آغاز سرما می رود و در اعتدال ربیعی باز می گردد . سار در خواب های ما انسان پر خور و دیر جوش و کم مهری است که با وجود قرابت و نزدیکی به ندرت از بیننده خواب دیدن می کند . وجودش سودی ندارد معهذا دوست داشتنی است . اگر در خواب سارهای متعددی را روی سیم برق خانه خودتان ببینید مهمان هائی برای شما می رسند که از شهرستان ها آمده اند و مدتی می مانند و بی آن که معاش شما را تنگ کنند هزینه هائی ایجاد می نمایند . اگر ببینید ساری در قفس انداخته و در خانه نگه داشته اید شخصی هست که شما برای او زحمت ایجاد می کنید و آزادی و آسایش او را سلب می نمائید . معبران نوشته اند سار بسیار سفر می کند . اگر دیدید تعدادی سار را گرفته اید سودی عاید شما می شود و اگر دیدید گوشت سار را می خورید پولی عایدتان می گردد که انتظارش را ندارید و روی آن قبلا حسابی نکرده اید . اگر در خواب ببینید ساری پرواز کنان به خانه و اتاق شما وارد شد پیش آمدی می شود که سود مادی دارد و اگر ساری از خانه شما پرواز کرد و رفت زیان می بینید . اگر سار مرده ای را دیدید خبری به شما می رسد که غمگین می شوید . اگر ساری را کشتید در حق کسی که او را نمی شناسید ستم می کنید یا کاری می کنید که زیان بخش است برای دیگران . اگر صدای سارها را شنیدید شهرت بد پیدا می کنید و مردم درباره شما حرف می زنند ولی اگر از صدای سارها خوشتان آمد شهرت خوب است و مردم درباره شما قضاوت خوب خواهند داشت و اگر از صدای سار خوشتان نیامد مردم درباره شما قضاوت خوبی نخواهند کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید