منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

ساس دشمنی است کثیف و لئیم و در عین حال ضعیف که زیرکانه آزار می رساند و بهره کار شما را می برد . در خواب های ما معمولا حشرات دشمنان سفله و ضعیف و نادان هستند اما حساب ساس با حشرات دیگر جدا است زیرا ساس خون می خورد ، شبها بیرون می آید و خوب مخفی می شود . غالبا لای وسائل چوبی منزل پنهان می گردد هر سمی در او اثر نمی کند . ساس در خواب ، دشمنی است که بهره کار را می برد و هر وقت اراده کند زحمت به وجود می آورد . اگر در خواب فقط ساس ببینیم او دشمن است اما اگر ساس را در اتاق دیدیم دشمنی است که در کمین ماست . اگر در لباس بود کسی از افراد خانواده ما هست که نسبت به ما نظر خوبی ندارد . اگر در بستر بود بیننده خواب باید از جانب همسر خویش بیمناک و نگران باشد . اگر ساس را کشتید بر دشمن چیره می شوید . اگر ساس را کشتید و خون از تنش بیرون زد مالی را که از دست داده اید باز می یابید . اگر ساس را کشتید و خون نداشت بر دشمن بدخواه خود چیره می گردید اما سودی عایدتان نمی شود و فقط امنیت حاصل می کنید . اگر ساس های زیاد دیدید دشمنان و بدخواهان زیادی دارید .

آنلی بیتون می‌گوید :

خواب ساس ، علامت بیماری وخیم و اوضاع نابسامان است ، اگر تعداد ساسها زیاد باشد علامت بدبختی است

2ـ اگر در خواب ساسها مرده به نظر برسند ، نشانة وقوع بیماری و ناراحتی است . اگر ساسها را در خواب زیر پا له کنید و بجای خون از تنشان آب بیرون بزند ، نشانة خطر و اتفاقی شوم است .

3ـ اگر خواب ببینید ساسها روی دیوار راه می روند و شما روی آنها آب جوش می ریزید ، نشانة بیماری سختی است که شما را پریشان می کند . اما به مرگ نمی انجامد .

4ـ دیدن ساس در خواب ، نشانة آن است که گرفتاریهایی پیچیده و نفرت انگیز در زندگی شما رخ خواهد داد . افراد خانواده از بی دقتی خدمتکاران عذاب خواهند کشید و احتمال دارد در اثر این بی دقتیها کسی به بیماری مبتلا شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید