محمدبن سیرین گوید :

ساطور در خواب ، مردی باشد شجاع و دلیر در میان کارهای آسان و دشوار . اگر بیند که ساطور داشت یاکسی بدو داد ، دلیل که او را با مردی بدین صفت مصاحبت افتد و از او خیر و منفعت بیند . اگر ساطور او بشکست ، دلیل بود که مردی بدین صفت که گفتیم از او جدا گردد .

جابرمغربی گوید :

دیدن ساطور در خواب ، مردی بود که کارهای دشوار به سبب او از مردمان براید ، خاصه که قوی و بزرگ باشد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

ابن سیرین نوشته ساطور در خواب مردی شجاع و قاطع است که کارها را آسان کند . ساطور وسیله ای است برای شکستن استخوان و تقسیم گوشت گاو و گوسفند مذبوح و در خواب نیز کسی است که در انجام کارهای مشکل پیش قدم می شود و همیشه موفق بازمی گردد . اگر دیدید ساطوری در دست دارید چنین شخصی در زندگی شما پیدا می شود و با کسی برخورد می نمائید که او مردی است قاطع و توانا . اگر دیدید خودتان ساطور می سازید به انجام کارهای بزرگ اقدام می کنید . اگر ساطور از کسی گرفتید شخصی در مشکلات به شما یاری می دهد که کمک او موثر است و مفید . اگر دیدید ساطوری دارید که شکسته است وخود شما آن را شکسته اید دوست خوبی را از خود می رنجانید و او را از دست می دهید . اگر دیدید ساطور شکسته و نمی دانید چه کسی آن را شکسته و شما درصدد تعمیر آن بر می آئید به شخصی که دچار مشکل شده کمک می کنید ، از دوست قدرتمند رنجیده ای دل جوئی به عمل می آورید و او را باز می یابید . به هرحال ساطور در خواب قاطعیت و برندگی است . اگر وامدار هستید و در خواب دیدید ساطوری به دست دارید کسی به یاری شما می شتابد و احتمالا وام شما را می پردازد یا کمک موثر می کند . اگر بیمار باشید طبیبی دانا و حاذق به شما کمک می کند و سر راهتان قرار می گیرد . اگر جوانی این خواب را ببیند کار و شغلی مناسب پیدا می کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید