محمدبن سیرین گوید :

ساق درخواب دیدن ، مال مردم است و معیشتی که مردم را بدان اعتبار باشد ، زیرا مردم به ساق و قدم برپایند و بعضی از معبران گویند : ساق در خواب عمر دراز باشد

.

اگر بیند که ساقش قوی و درست است ، دلیل که کار و حالش نیکو و درست گردد

.

اگر ساق را ضعیف بیند ، دلیل که عمرش بی نظام گردد

.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند ساقش آهنین است یا رویین ، دلیل است که عمرش دراز گردد و مالش باقی بماند

.

اگر بیند ساقش از آبگینه یا چوب است ، دلیل کند که عمرش زود بسر آید

.

اگر بیند که ساق او بشکست یا بیفتاد ، بد است

.

جابرمغربی گوید :

دیدن ساق درخواب مردان را زن بود و زنان را شوی

.

اگر بیند که ساقهای وی بر یکدیگر می پیچید ، دلیل هلاک او است

.

اگر بیند بر ساقهای او موی بسیار است ، دلیل که وام بسیار بر وی جمع گردد و به سبب وام در زندان بماند

.

اگر بیند از ساق ها موی بسترد ، دلیل که وام او گذارده شود

.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن ساق درخواب بر چهار وجه است

.

اول : مال

.

دوم : معیشت

.

سوم : عمردراز

.

چهارم : مردان را زن است و زنان را شوهر

.

.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که ( ساق در خواب عمر است ) یا مردان را زن است و زنان را شوهر

.

بسیاری دیگر از معبران نیز ساق ها را در خواب عمر و زندگی دانسته اند و دسته ای دیگر مال دنیا و بخصوص مالی که صرف معشیت می شود

.

علت اختلاف در تعابیر این است که ساق ها اعضائی هستند که قیام ما بر آن ها انجام می گیرد و این بستگی دارد به این که ما بر چه چیز متکی و قائم هستیم

.

اما صادق علیه السلام فرموده ( زنان را شوهر است و مردان را زن ) درست همین است چون زن بر مرد متکی است و مرد به وجود زن نیازمند

.

همین طور است مال دنیا و عمر و زندگی

.

آن ها که به دارائی خویش اتکا دارند و کسانی که به حیات چند روزه دنیا به شدت دل بسته اند

.

اگر در خواب دیدید که ساق ها و پاهای پشمالو و پر موئی دارید به قدر موئی که بر پای خویش می بینید مقروض و وامدار می شوید

.

اگر موئی که می بینید آن چنان زیاد باشد که شانه بر آن گیر بکند دین و وام شما بسیار خواهد بود ، یعنی آن قدر که از مجموع دارائی شما بیشتر است و چنانچه اندک بود آن چنان که با سر انگشت نتوانستید بگیرید بدهی مختصری پیدا می کنید که به راحتی می توانید بپردازید و برائت ذمه حاصل کنید و اگر موی چنان بود که طبیعی به نظر می رسید نشان انگیزه ای است در جهت قوام و استحکام و پایداری در مقابل مشکلات زندگی و این نشان بسیار نیکوئی است

.

چنانچه در خواب ببینید که ساق های محکمی دارید زندگی به کام شما است و اگر ساق های شما بلند و کشیده باشد عمرتان دراز خواهد بود

.

اگر ساق های کوتاهی در خواب داشته باشید اما محکم و استوار ، نشان آن است که زندگی را تا وقت مرگ به خوبی و کامروائی می گذرانید ولی ساق های بسیار کوتاه که با طول قامتتان ساز نباشد خوب نیست و معبران نوشته اند که خبر از کوتاهی عمر است

.

همین حالت است اگر در خواب ببینید که ساق های شما به هم پیچیده و نمی توانید پاها را از هم باز کنید و راه بروید

.

این نشان از پیچیدگی امور حیاتی است و خبر از مشکلات بسیار بغرنجی که با زندگی و دارائی شما ارتباط خواهد یافت

.

چنانچه در خواب ببینید که یک ساق شما چاق تر از ساق دیگر است با همسر خود اختلاف پیدا می کنید زیرا زن و مرد شریک زندگی یکدیگر اند و قوام هر یک بر دیگری است نقص و ضعف در یکی از ساق ها نشان از عدم تعادل و توافق بین زن و شوهر است

.

اگر در خواب ببینید که بر ساق پای شما دملی است که آماسیده و متورم شده مالی به قدر همان آماس نصیب شما می گردد و چنانچه در خواب مشاهده کنید بر ساق شما زخمی است دردناک که نمی توانید راه بروید نوعی بی نظمی در زندگی شما ایجاد می شود

.

اگر دیدید زخمی بر ساق دارید خون آلود که خون از آن زخم جاری است و فرو می چکد مالی راازدست می دهید

.

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید ساق پای زنی را تحسین می کنید ، علامت آن است که قدرت قضاوت خود را از دست خواهید داد و نسبت به زنی زیبا رفتاری احمقانه از خود نشان می دهید

.

2ـ دیدن ساق پاهای از شکل افتاده در خواب ، علامت یافتن دوستانی بداخلاق و انحام دادن کارهایی بی منفعت است

.

3ـ دیدن ساق پای زخمی در خواب ، نشانة حمله های رنج آور مالاریا و تلفات این بیماری است

.

4ـ اگر خواب ببینید پایی چوبی دارید ، علامت آن است که خود را به شیوة نادرستی به دوستان تحمیل می کنید

.

5ـ اگر خواب ببینید بر ساق پای شما جراحتی دهان باز کرده است ، نشانة آن است که در آمد شما صرف کمک به دیگران خواهد شد

.

6ـ اگر خواب ببینید به جای دو پا سه پا دارید ، نشانة آن است که به کارهایی که منفعت بیشتری برایتان خواهد داشت فکر می کنید

.

7ـ اگر خواب ببینید نمی توانید با پای خود راه بروید ، علامت آن است که به فقر و تنگدستی دچار خواهید شد

.

8ـ دیدن پای قطع شده در خواب ، نشانة آن است که دوست باارزشی را از دست خواهید داد و محیط خانه نیز غیر قابل تحمل خواهد شد

.

9ـ اگر زنی خواب ببیند ساق پایی پر از مو دارد ، علامت آن است که به همسر خود تسلط خواهد یافت

.

10ـ اگر خواب ببینید ساق پایی زیبا و خوش ترکیب دارید ، نشانة آن است که آینده ای خوش و دوستانی وفادار خواهید داشت

.

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید