منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سالک در خواب مقداری پول و مال کهنه و مانده و اندوخته تعبیر شده . این را جای دیگر هم توضیح داده ام ولی تکرار آن خالی از فایده نیست . در خواب و تعیر آن استنباط خود خواب بیننده اصل و اساس قرار می گیرد و این استنباط باید درحین خواب حاصل گردد نه در بیداری و فردای شبی که خواب دیده اید . در مورد همین سالک مثال می زنم . مثلا در خواب می بینید که زخمی بر گونه یا ساعد و ساق شما به وجود آمده . اگر در همان خواب استنباط و ادراک حاصل شود که آن زخم سالک است برای تعبیر همان استنباط شما یعنی سالک ملاک داوری قرار می گیرد و چنانچه در خواب ندانید آن زخم چیست اما فردای شبی که خواب دیده اید فکر کنید که دوش در رویا بر گونه و ساعد خویش دیدم احتمالا سالک بوده به هیچ وجه تشخیص شما محل اعتبار نیست و آن زخم به فرض که سالم هم باشد یک زخم عادی تعبیر می شود . پس اگر در خواب زخمی بر صورت یا ساعد و ساق خویش ببینید و بدانید که سالک است به طور مطلق مال اندوخته ای است که سبب دردسر و زحمت می شود . مثل پولی که به امانت نزد کسی گذاشته باشند و این پول زمان زیادی بماند و صاحبش برای باز پس گرفتن آن اقدام نکند . این پول اندوخته جهت امانت دار دردسر و زحمت به وجود می آورد چون نمی تواند از آن استفاده کند و در مقابل مجبور است مراقب و پاسدار آن باشدکه دزد نبرد . همین طور است قالی و البسه گران قیمت که نزدکسی یا جائی امانت نهاده باشند . یکی از معبران نوشته ( وام نپرداخته یا طلب کهنه و نگرفته نیز به صورت سالک نموده می شود که بر گونه وام دار در خواب پدید می آید ) برای اینکه بهتر روشن شوید به جای نوشتن تعبیر مختلف یک ماجرای واقعی را برایتان نقل می کنم . با مطالعه این ماجرا خودتان می فهمیدسالک در خواب چیست و چنانچه در رویاهای خویش سالک ببینید به راحتی می توانید خواب خویش را تعبیر کنید : در قدیم بانکی در تهران وجود داشت به نام بانک کارگشائی . نقش بانک مذکور نقش یکصراف نزول خوار بود به این معنی که اشیا و اموال منقول مردم را گرو می گرفت و پول می داد و از این بابت با مرابحه گران دریافت می نمود . مردم غالبا فرش و زینتی های طلا . اشیا نقره ای خویش را به بانک کار گشائی می سپردند و پول می گرفتند و سر سال یا اصل پول را مسترد می داشتند و جنس خوییش را باز پس می گرفتند یا معامله شرطی و رهنی را تجدید می کردند و نزول را می دادند . یک روز خانمی به یک معبر که نمی خواهم از او نام ببرم مراجعه کرد و گفت : دیشب در خواب دیدم روی پیشانیم یک سالک گرد بزرگ در آمده . در خواب فهمیدم که آن زخم سالک است نه زخم معمولی . تعبیر آن چیست؟معبر اظهار داشت : تعبیر خواب این است که پول یا مالی را نزد تو امانت گذاشته اند . این امانت مدتی است نزد تو مانده و چون در بازپس دادن اهمال می کنی سالک بر پیشانیت ظاهر شده . ظهور سالک در پیشانی برای یادآوری است . ضمیر نهفته تو به این قصور و کوتاهی توجه دارد اما خودت و ذهنت نسبت به آن بی توجهی نشان می دهید . زن خندید و گفت : کسی پولی پیش من ندارد دیگران به من اعتماد نمی کنند که پولشان را به من بسپارند . من نیازمند هستم و پول مال هر که باشد خرج می کنم . و با ناباوری و تقریبا تمسخر و استهزا رفت اما چند روز بعد مجددا آمد و گفت . دیشب در خواب دیدم که روی دو گونه ام دو سالک در آمده . رفتم در آینه نگاه کنم اما در همین موقع متوجه شدم که روی دست هایم نیز سالک به وجود آمده . معبر پاسخ داد : تعبیر سالک همان است که گفتم لازم نیست امانت پول باشد . این امانت می تواند شمعدان نقره یا گلوبند و انگشتر و گوشواره طلا یا لباس خز و زیبا باشد . حتی فرش و قالی . تا معبر نام فرش و قالی را بر زبان آورد زن مراجعه کننده با یک دست پشت دست دیگر خود زد و گفت : درست است . درست است . مرا ببخشیدالان که گفتید قالی یادم افتاد . خدا مرا بکشد چه بد شد . و با دستپاچگی و هراس از جای بر خاست و چادرش را مرتب کرد که برود . معبر پرسید چه به یاد آوردی؟ او گفت : برادری دارم که گروهبان ژاندارمری است . او سال گذشته به زاهدان منتقل شد . وقتی می خواست برود یک قالی کرمانی را که جهزیه همسرش بود به خانه ما آورد و آن را به من سپرد که از آن نگهداری کنم و خیلی سفارش کرد که قالی را بید نزند . جای مرطوب نیافکنم که بپوسد و بچه ها جوهر و مرکب روی آن نریزند با این همه سفارش وقتی او به محل ماموریت خودش رفت شوهرم به من اعتراض کرد که چرا امانت برادرت را پذیرفتی . اگر آسیبی به این قالی وارد بیاید ما با این درآمد مختصر قادر به دادن تاوان نیستیم و چنانچه تاوان هم نخواهد بار شرمندگیش سنگین تر از بنیه ماست . راستش خودم نیز پشیمان شدم اما دیگر کار از کار گذشته و برادرم رفته بود . ده بیست روز قالی را در خانه نگه داری کردم اما به خاطر آن خانه نشین شده بودم . حتی جرات نمی کرد

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید