محمدبن سیرین گوید :

سبزه در خواب دین باشد ، خاصه در وقت آن . اگر بیند که زمینی داشت و در آن سبزه بسیار داشت ، دلیل است بر ستر و پاکدینی او . اگر بیند که در آن زمین نباتهای مجهول بود ، که آن را نشناخت و در آن به تعجب نگاه می کرد و دانست آب و زمین ملک او است این جمله ، دلیل بر دین و دیانت و پرهیزکاری باشد . اگر بیند در آن زمین گیاههای معروف بود ، چون سیب و غیر آن دلیل کند بر فراخی نعمت و روزی حلال . اگر بیند سبزه تلخ و مجهول بود ، تاویلش به خلاف این باشد . اگر بیند که سبزه معروف است و میخورد و به طعم شیرین است ، دلیل کند بر فراخی نعمت و روزی حلال .

جابرمغربی گوید :

خوردن سبزه به خواب به وقت خود ، دلیل بر زهد و ورع کند .

محمدبن سیرین گوید :

دیدن سبزه ، دلیل بر سلامتی بود . اگر بیند در میان سبزه زار است ، دلیل بر نیکوئی احوال و عاقبت کار او است و ثواب آخرت باید و سبزه زار را هر چند سبزتر و پاکیزه تر بیند و داند که ملک اوست ، دلیل کند بر پاکی دین و ورع او . اگر بیند که سبزه زار زرد و پژمرده است ، تاویلش به خلاف این بود . اگر دید سبزه زار ملک دیگران است ، دلیل که او را صحبت با کسانی افتد که پارسا و با ورع باشند . اگر به خلاف این بیند ، دلیل که صحبت او با ناکس افتد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

سبزه درخواب بر چهاروجه بود .

اول : راه اسلام .

دوم : دین .

سوم : اعتقاد پاک .

چهارم : ورع وپارسائی و پرهیزگاری .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سبزه در خواب های ما فرج و شادمانی و خرمی و خوشی است و چنانچه ببینیم سبزه را از زمین می کنیم و می خوریم و آن سبزه طعم و مزه خوبی دارد نعمت است و پول و همه چیزهایی که به زندگی ، رنگ و حال و هوای دلپذیری می بخشند و جلوه و جلای خوبتری می دهند . اگر سبزه به دهان تلخ و بدمزه بود نشان آن است که به نیت شادمانی و خوشی و خرمی کاری می کنیم که موجب غم و اندوه می شود . کار خیری انجام می دهیم که بدفرجام است . اگر سبزه را بر زمین دیدیم یا به زبان دیگر زمینی دیدیم پوشیده از سبزه و احساس کردیم که آن سبزه زار به خودمان تعلق دارد آینده ای خوب خواهیم داشت . همین طور است اگر سبزه زاری ببینید که گیاهان سبز و شناخته شده داشته باشد اگر چه احساس کنید ملک متعلق به شما نیست ، علف خشکیده غم و اندوه است و اگر سبزه پژمرده و خشکی را از زمین بردارید به طوری که در دستتان پوک شود و ذرات آن به زمین بریزد نشان آن است که مالی را از دست می دهید یا هزینه می کنید . سبزه زاری که به جای سبزی و خرمی زرد و پژمرده باشد آینده ای است غم آلود و پر از رنج و گرفتاری . اگر ببینید که مشتی علف زرد در دست دارید رنجوری و بیماری است و اگر علف زرد به کسی بدهید ستم می کنید . اگر سبزه یا سبزه زاری در خواب ببینید که احساس کنید خودتان کاشته اید نیکی و نیکوکاری است و اگر سبزه زاری باشد که احساس کنید دیگری کاشته و شما به نیت تفرج بر آن راه می روید بهره مندی است از نیکی دیگران . چنانچه بر همین سبزه زار به نیت تخریب راه بروید ستمگری است و فساد ورزیدن با دیگران که نیت خیر دارند .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن سبزه در خواب ، برای بازرگانان نشانة ترقی و پیشرفت در کار و زندگی است . برای ادیبان و هنر پیشه ها ، نشانة آن است که شهرتمند خواهند شد . برای افراد جوان علامت مسافرت از طریق دریاست .

2ـ اگر در خواب پشت کوه ، چمنزار پهناوری ببینید ، نشانة تحمل سختیهای کم اهمیت است .

3ـ اگر خواب ببینید از چمنزاری می گذرید و به جایی خشک و بی لطف قدم می گذارید ، علامت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد .

4ـ دیدن چمنزار خشکیده در خواب ، نشانة بدبختی و اندوه است .

5ـ دیدن چمنزار سبز و دور از آفت ، نشانة خوشبختی و شادمانی است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید