محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند در چشم ها سبل داشت ، چنانکه چیزها را نمی توانست دید ، دلیل است بر قدر تاریکی چشم در دین او نقصان افتد ، خاصه چون چشمهای سیاه دارد ، اما اگر چشمهای ازرق دارد و سبل داشت ، دلیل کند که در راه بدعت بماند . اگر بیند که چشمهای شهلا داشت و سبل داشت ، دلیل است فرزندش بیمار گردد . یا از وی مفارقت جوید . اگر بیند پلک سبل از چشم او برگرفت و چشمهایش درست گردید ، دلیل بود که بر دست عالمی توبه کند و آن عالم او را به راه دین آورد و پارسا گردد و بعضی از معبران گویند : فرزندش از بیماری شفا یابد . اگر در غربت بود ، به سلامت بازآید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید