آوندی سفالین ودسته دارکه درآن آب و شراب وجز آن ریزند

محمدبن سیرین گوید :

سبوی درخواب ، مزدوری منافق است ، که بر دست وی مال ضایع گردد .

ابراهیم کرمانی گوید :

سبو درخواب ، دیدن کنیزک باشد ، یا خادم . اگر بیند که سبوی نو فرا گرفت یا بخرد ، دلیل است که کنیزک یا خادمی وی را حاصل گردد . اگر بیند که سبوی او بشکست یا ضایع شد ، دلیل کند که کنیزک یاخادمش بمیرد یا بگریزد . اگر بیند که سبوی او سوراخ شد ، دلیل است که کنیزک یا خادمش بیمار گردد . اگر بیند که سبویش پر از آب صافی بود ، دلیل است از آن کنیزک یا خادم او را خیر و منفعت رسد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن سبو در خواب بر نه وجه بود .

اول : مزدور و منافق .

دوم : زن .

سوم : خادم .

چهارم : کنیزک .

پنجم : قوام دین ( آنجه مایه استواری و برپایی دین است . ) .

ششم : صلاح تن .

هفتم : خیرو برکت .

هشتم : مال و نعمت .

نهم : میراث از جهت زنان ( میراثی که به واسطه زنان به دست می آید ) .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سبو در خواب های ما کسی است که شان و مقامی ندارد ، شاید مزاحم و زیان کار هم باشد ولی ما به او نیازمندیم و سود وجودش کلا بیشتر است از زیان فقدانش . سبو در خواب برای زنان میراث است . اگر ببینید که سبوئی داشتید که از دستتان افتاد و شکست چندی مراقب خویشتن باشید چون ممکن است آسیبی به شما وارد آید . شکستن سبو خبر از آسیب حاصل از یک تصادف است یا چیزی از دست می دهید در حد تصادف .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید