سبیل

در خواب ، دلیل بر هیبت مرد کند . اگر بیند کسی بروت او را به مقراض بیاراست ، به تاویل نیکو بود واو را مضرت نرسد . اگر بیند بروت او را وقت پیراستن از تن بپرید ، دلیل نقصان هیبت مرد است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند بروت او دراز شده ، دلیل که او قوتی بود . اگر بیند کسی بروت او را بر کند ، دلیل که با کسی خصومت کند . اگر بیند بروتش سفید شده بود ، دلیل که از کار ناکردنی بازایستد . اگر بیند او را بروت بود ، اگر دراز بود ، دلیل بر غم و اندوه است و اگر اندک بود ، دلیل بر عز و جاه و مراد کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سبیل

نشانه قدرت طلبی و هیبت مردانه است . در خواب نیز همین تجلی را دارد . اگر در خواب ببینیم که ریش داریم ولی

سبیل

نداریم نشانه آن است که آبرو داریم اما قدرت حفظ این آبرومندی را فاقد می شویم . اگر ببینید که

سبیل

خود را می تراشید حادثه ای پیش می آید که به آبروی شما لطمه می زند . این در صورتی است که در بیداری

سبیل

داشته باشید ولی اگر

سبیل

نداشته باشید و در رویای خود ببینید که آن را می تراشید کاری خلاف اخلاق انجام می دهید . برای زن دیدن

سبیل

در خواب نیکو نیست . همان طور که قبلا هم نوشتم اگر مردی در خواب ببیند گوشواره آویخته نشان بی آبرویی است ، چنانچه زنی در خواب ببیند که

سبیل

درآورده به اندازه پر پشتی و کم پشتی و درازی و کوتاهی

سبیل

آبروی او در مخاطره قرار می گیرد و شان زنانه اش تخفیف می یابد اما برای مردان دیدن

سبیل

نیکو است . اگر در بیداری

سبیل

ندارید و در رویای خود ببینید که

سبیل

کلفتی پشت لبهای شما روئیده دو حالت دارد . یا کاری بیشتر از لیاقت و توانایی به شما پیشنهاد می شود یا شما را بیش از آنچه خودتان به خود ارزش و شان می دهید می ستانید . مجموعا احترام شما زیاد می شود و شخصیت می یابید ولی اگر

سبیل

متناسب و به اندازه باشد احترام می یابید و شما را تحسین می کنند . اگر دیدید

سبیل

شما را با زور و جبر کندند به شما ستمی بزرگ می شود که در نتیجه اهمیت و ارزش خود را از دست می دهید . اگر در خواب ببینید که

سبیل

خویش را می آرایید مثلا با قیچی یا موچین زوائد آن را می زنید خوب است و خبر می دهد که کاری در جهت حفظ آبرو و موقعیت اجتماعی خویش انجام می دهید . سفیدی

سبیل

خوب است اما اگر ریش شما سیاه باشد و

سبیل

شما در خواب سفید شود خوب نیست . داشتن

سبیل

غیر متعارف و زشت نیز خوب نیست .

لوک اویتنهاو می گوید :

سبیل

سبیل

: عشقی که در حال از بین رفتن است

سبیل

جو گندمی : شادمانی بی پایه

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید که

سبیل

گذاشته اید ، نشانة آن است که خودستایی و غرور شما باعث می شود از خوشیهای زندگی لذت چندانی نبرید . 2ـ اگر زنی در خواب از

سبیل

شوهر خود تعریف کند ، علامت آن است که باید بیشتر مراقب رفتار خود باشد . زیرا در معرض رسوایی قرار خواهد گرفت . 3ـ اگر مردی خواب ببیند

سبیل

خود را کوتاه می کند ، نشانة آن است که سعی می کند از دوستان شرور و لذتهای نادرست روی برگرداند ، و به مقامی درخور احترام دست یابد .
آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید