یوسف نبی می فرماید :

[یاد کن] زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من [در خواب] یازده

ستاره

را با خورشید و ماه دیدم دیدم [آنها] برای من سجده می‌کنند سو ره یوسف آیهء « 4 »

پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شوید سو ره یوسف آیهء « 99 »

و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و [همه آنان] پیش او به سجده درافتادند و [یوسف] گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان [کنعان به مصر] باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او دانای حکیم است سو ره یوسف آیهء « 100 »

حضرت دانیال گوید :

ستارگان درخواب ، دلیل کند بر بزرگان و امیران و آفتاب ، دلیل کند بر پادشاه و ماه ، دلیل کند بر وزیران . اگر کسی زحل را در خواب بیند ، دلیل کند که وی را با دهقانان شغلی افتد که ایشان رامال و نعمت بود ، سفله و بخیل است و مکار و فریبنده بود . اگر مشتری را به خواب بیند ، وی رابا پارسا و مصلح و نیکخواه کاری افتد و آن کس دادگر منصف و با ورع باشد . اگر مریخ را به خواب بیند ، او را با سرهنگی خونخوار بدکردار کاری افتد . اگر زهره را به خواب بیند ، دلیل است که او را با خادمان و خاتونان و زنان محتشم پیوستگی باشد و از ایشان خیر وراحت بیند . اگر عطارد را بیند ، دلیل که او را پیوستگی بود با مردی عالم و دانا و حکیم و از آن مرد او را فایده رسد . اگر بیند که یکی از ستارگان با وی سخن گفت ، دلیل کند که قدر و بزرگی یابد .

محمدبن سیرین گوید :

از ستارگان ثانیه چون شعریی و عیوق و سهیل و اکلیل و بعضی از مشرکان آنان را می پرستند ، اگر یکی را به خواب بیند ، دلیل است که او را با اهل ذمه و مشرکان صحبت افتد . اگر بیند که

ستاره

را نشان نبود توبه باید کرد . اگر بیند که

ستاره

روشن بر زمینی افتاد و روشنائی کم شد ، دلیل کند عالم بزرگ آن دیار هلاک گردد و ستارگان روشن به تاویل عالم بود . اگر بیند که ستارگان می لرزیدند ، دلیل که فتنه و آشوب در پادشاه و بزرگان افتد . اگر بیند که از آسمان

ستاره

بر سر وی افتاد ، دلیل است که پادشاه نعمت یابد به قدر نور آن

ستاره

. اگر بیند که

ستاره

را به دست بگرفت ، دلیل که او را فرزندی آید و مقرب پادشاه گردد . اگر در خانه خود

ستاره

بیند ، دلیل است او را فرزندان بسیار بوده باشد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که ستارگان متفرق و آشفته شدند ، دلیل که پادشاهان متفرق شوند و کارشان بد گردد . اگر بیند که ستارگان سعد بهم جمع شدند و حالشان نیک بود ، دلیل است احوال پادشاهان نیکو و پسندیده بود . اگر بیند که ستارگان را همی خورد ، دلیل که از پادشاه وی را منفعت رسد . اگر بیند که ستارگان از خانه او برآمدند ، دلیل است که او را فرزندان باشد که مقرب پادشاه گردند . اگر بیند که ستارگان مطیع و فرمانبردار او شدند ، دلیل که پادشاهی یابد . اگر بیند که با ستارگان سخن نیکو گفت ، دلیل است پادشاه عادل و دادگر بود . اگر به خلاف این بیند ، پادشاه ظالم و ستمگر بود . اگر بیند که ستارگان با هم جنگ و نبرد کردند ، دلیل که در آن دیار جنگ و کارزار افتد . اگر بیند که ستارگان را فرا گرفت و در آستین نهاد ، دلیل است که مال حاصل کند .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که از جمله ستارگان یک

ستاره

در برابر وی آشفته و متحیر گردید و در کنار او افتاد ، دلیل که او را فرزند عزیز و گرامی در وجود آید . اگر بیند که

ستاره

طالع در منزل خویش است ، دلیل کند که نسلش زیاده گردد . اگر بیند که

ستاره

را همی بوسید ، دلیل است بزرگی را از لشگر پادشاه خدمت کند .

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن ستارگانی که مردم به وی راه برند ، دلیل است برخیر و بزرگی و منفعت و دیدن ستارگان که مردم آن ها می پرستند ، دلیل بر شر و مضرت کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن ستارگان در خواب بر نه وجه است .

اول : فقیهان .

دوم : علما و دانشمندان .

سوم : قاضیان .

چهارم : خلفا .

پنجم : وزرا .

ششم : دبیران و نویسندگان .

هفتم : خزانه داران .

هشتم : مردمان جنگجوی .

نهم : شاگردان .

اگر بیند که بر

ستاره

دست یافت ، دلیل است که بر این قسم کسان دست یابد و نیز با چنین قوم او را راه پیدا گردد .

چنین گویند

در بغداد ، مردی مصلح به خواب دید که

ستاره

روشن به زمین افتاد ، پیش معبر رفت و این را بپرسید ، معبر گفت : دلیل بود که عالم فاضل یا قاضی بمیرد . در آن هفته ابو حنیفه بمرد .

علامه مجلسی ( ره ) گوید :

فرو ریختن اختران به مرگ علماء تعبیر شده و از اینرو سال آغاز غیبت کبری را سال تناثر نجوم گویند برای مرگ دانشمندان بسیاری چون کلینی ، علی بن بابویه و سیمری و دیگران .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در جائی از همین کتاب نوشته که بر مبنای تئوری های فروید درباره خواب ، کسانی که در نظر ما خیلی جاه و مقام دارند و بزرگ و مهم جلوه می کنند و به زبان دیگر دور از دسترس هستند به طور سمبلیک در رویاها ماه و خورشید و ستارگان ، شهاب ها ، کهکشان ها ظاهر می شوند و شکل می گیرند . معبران سنتی و قدیمی ما نیز بی آن که اشاره ای به این علت کرده باشند خورشید و ماه و ستارگان را پادشاه و همسر پادشاه و وزیران شاه تعبیر کرده و در موارد بسیار نوشته اند که ستارگان وزیران مملکت هستند . فروید در تحلیل های خویش عینا همین مطلب را عنوان کرده و خورشید و ماه را امپراطور و امپراطریس دانسته چون او اطریشی بود و اطریش در زمان او امپراطور داشت ولی در شرایط امروز و زندگی کنونی ما که وزرا اشخاص خیلی دور از دسترس نیستند ستارگان نمی توانند وزرا باشند . چه همان طور که در چند جا بخصوص در مقدمه نوشتم تعبیرات خواب احکام کلی و قطعی نیستند و غالبا بستگی می یابند به نحوه زندگی و برداشتی که ما از چیزها ، اشخاص و حوادث داریم . اگر در خواب دیدید

ستاره

ای بر سینه خویش دارید یا بر شانه خویش یا بر شانه الصاق کرده اید نشان آن است که بزرگ می شوید و مردم با تکریم و تعظیم به شما می نگرند و در واقع ممتاز و شاخص می شوید . اگر ببینید که

ستاره

ای را به چنگ گرفته اید کامیابی و موفقیت شما قطعی است . خواب شما می گوید به مراد می رسید و چیزی را به دست می آورید که برایتان ایده آل و آرزو بوده است . بر عکس است اگر ببینید

ستاره

ای در آسمان کم رنگ شده و ناپدید گردیده یا

ستاره

ای داشتید که گم کردید . چنانچه در خواب ببینید

ستاره

ای از خانه شما برخاست و به آسمان رفت و کم رنگ و کوچک شد یا این که محو و ناپدید گردید خوب خوابی نیست چرا که از مرگ یکی از افراد خانواده خبر می دهد . اگر

ستاره

ای از محله یا شهر شما به همین نحو برخاست و رفت بزرگی از شهر و دیار شما می میرد که موقعیتی چونان

ستاره

داشته است . اگر در خواب ببینید که

ستاره

ها را شماره می کنید به کاری بزرگ دست می زنیدو بر جمعی رجحان و برتری امارت می یابید .

لوک اویتنهاو می گوید :

ستاره

درخشان : خوشبختی

کم سو : مانع

دنباله دار : مرگ یکی از افراد خانواده

تیره : غم و غصه در درون خانه

روشن : نیکبختی

مسافرت با جهت یابی از روی ستارگان : موفقیت در دراز مدت

ستاره

قطبی : امید واهی

ستاره

صبح : شادمانیدیدن

ستاره

تنها : یک اتفاق بسیار مهم روی خواهد داد

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید به ستارگان درخشان آسمان نگاه می کنید ، نشانة آن گاست که از سلامتی کامل و سعادت برخوردار خواهید شد .

2ـ دیدن ستارگان کم سو یا سرخ در خواب ، نشانة روبرو شدن با دردسر و بدبختی است .

3ـ دیدن شهابی که از کنار ستارگان می گذرد ، نشانة راه یافتن غم و اندوه به زندگی است .

4ـ اگر خواب ببینید ستارگان به شکل مرموزی پدیدار و ناپدید می گردند ، نشانة آن است که در آینده ای نزدیک دگرگونیها و تحولاتی غریب پیش می آید .

5ـ اگر خواب ببینید

ستاره

ای فرود می آید و به شما اصابت می کند ، نشانة آن است که در خانوادة شما مصیبتی اتفاق خواهد افتاد . 6ـ اگر خواب ببینید

ستاره

ها دور زمین می چرخند ، نشانة آن است که واقعه ای خطرناک اتفاق خواهد افتاد .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید