محمدبن سیرین گوید :

ستون در خواب دیدن ، خداوند دولت و اقبال بود . اگر بیند که ستونی داشت قوی ، دلیل کند که از مردی مالدار وی را قدر و نعمت و مال حاصل گردد . اگر بیند که ستون او بشکست یا بسوخت ، دلیل کند که آن مرد از دنیا برود .

ابراهیم کرمانی گوید :

دین ستون به خواب ، خداوند خانه و اسلام بود . اگر بیند که ستونی داشت راست و قوی ، دلیل که در راه دین ثابت بود .

جابرمغربی گوید :

ستون درخواب ، خداوند خانه بود . اگر بیند که ستون خانه بشکست یا بیفتاد ، دلیل است که خداوند خانه هلاک گردد . اگر ستون خانه را قوی بیند ، دلیل است که بر قوت اقبال خداوند خانه بیفزاید .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن ستون در خواب ، بر پنج وجه است .

اول : خداوند دولت ( صاحب مال و نعمت و کامرانی ) .

دوم : تحکیم دراسلام ( قاضی ( حکم ) قرار دادن در اسلام ) .

سوم : مرد محتشم ( مرد صاحب حشمت و عظمت ) .

چهارم : قوت درکارها ( نیرومندی در کارها ) .

پنجم : ولایت مردمان آنجای که بیند ( فرمانروایی بر مردم جایی که ستون را در آنجا دیده است ) .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید