محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند سجده حق تعالی می کرد ، دلیل است بر مردی بزرگوار ظفر یابد . اگر بیند جز حق تعالی کس دیگر را سجده می کرد ، دلیل که امیدی که دارد برنیاید .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دید کسی وی را سجده نمود ، دلیل که مراد آن کس را حاصل نماید . حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر بیند که مهتری سجده می کرد ، دلیل نماید وی را از سلطان رنج و بلا رسد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید