محمدبن سیرین گوید :

سخن گفتن و شنیدن درخواب ، تاویل آن از زبان ها مختلف باشد . اگر بیند به زبان تازی چیزی گفت یا شنید ، دلیل است با مهتران وی را صحبت افتد و از ایشان عز و جاه یابد . اگر از اخبارهای رسول صلی الله علیه و آله استماع کرد و به زبان فارسی گفت یا شنید ، دلیل که وی را با مهتران صحبت افتد و از ایشان نیکوئی بیند . اگر بیند به زبان عربی می گفت یا می شنید ، دلیل است میراث یابد . اگر بیند که زبان هندو می گفت یا می شنید ، دلیل است با مردمان بی اصل دون همت ، او را کاری افتد . و اگر بیند زبان ترکی می گفت یا می شنید ، دلیل است سخن ناخوش شنود یا به دست بدکرداری گرفتار شود . اگر بیند به زبان قبطی می گفت یا می شنید ، دلیل که خبر دهاقین شنود و با ایشان او را صحبت افتد . اگر به زبان خوارزمی گفت و شنید می کرد ، دلیل که خبر مکروه شنود یا به شغلی گرفتار شود . اگر بیند که به زبان صیقلانی می گفت یا می شنید ، دلیل که وی را با مردم بی انصاف شغلی افتد . اگر بیند که به زبان یونانی می گفت یا می شنید ، دلیل است به علم و حکمت و کلام مشغول شود . اگر بیند زبان گرجی می گفت یا می شنید ، دلیل که به صحبت کسی بدخوی و نادان او را غم رسد . اگر دید به زبانی می گفت یا می شنید که هرگز آن زبان را نشنیده بود و ندانست چه گفت و چه شنود ، دلیل است در کاری متحیر شود و نداند که از آن کار چگونه خلاصی یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر به همه زبان سخن می گفت و می شنید ، دلیل که به همه کار شروع کند و او رااز آن کار منفعت باشد .

جابرمغربی گوید :

به هر زبانی اگر کسی گوید و شنود ، تاویل آن صلاح باشد . اگر آن سخن خیر بود . اگر به خلاف این است ، تاویل آن بر شر و فساد کند . اگر بیند که به اندامی از اندام خویش سخن می گفت ، دلیل که خویشتن بیند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید