بدانکه سراب را به تازی گوراب خوانند و آنچنان است که بیابان به چشم تشنه آب نماید و تاویلش باطل است .

محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند که اندر زمین سقیم گردید ، دلیل که ترک علم باطل گوید و راه صواب پوید گویند . اگر دید خاک زمین سراب می خورد ، دلیل که از علم مال باطل جمع کند ، لکن آن مال پایدار نباشد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید