حضرت دانیال گوید :

اگر بیند در سرای بیگانه شد و هیچکس را نشناخت و در آنجا مردگان دید ، دلیل که آن سرای آخرت بود و وقت اجل وی رسیده بود ، اگر بیند در آنجا شد و بیرون آمد ، دلیل که بیمار شود و نزدیک هلاک بود و شفا یابد . اگر در سرای معروف شد که بنیاد آن از گل بود ، دلیل که روزی حلال یابد . اگر بیند بنیاد سرای او از خشت پخته و گچ بود ، دلیل که جوینده مال حرام است . اگر بیند از آن بیرون آمد ، دلیل که از حرام توبه کند . اگر بیند در سرائی بزرگ و فراخ بود ، دلیل که روزی بر وی فراخ شود . اگر سرای کوچکی و تنگ دید ، دلیلش به خلاف این بود .

محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی در خواب سرای بزرگ و فراخ بیند که اندر آن سرا کوشک و ایوان ها است ، دلیل که در سرای آخرت شرف و منزلت یابد . اگر بیند در سرای بشکست یا بسوخت ، دلیل که خداوند سرای رامصیبت افتد . اگر بیند زمین سرای او بزرگ و فراخ شد ، دلیل که به قدر آن فراخی او را روزی در دنیا فراخ شود . اگر برخلاف این بیند ، روزی بر وی تنگ شود . اگر بیند سرای او را می کندند ، دلیل که راه صلاح بر خود بندد و نماز و عبادت کم کند . اگر بیند سرای کهن را همی کند ، در خیرات بر وی گشاده شود و خرم گردد . اگر بیند در سرائی نو و پاکیزه درون شد ، دلیل که اگر توانگر است ، مالش زیاده شود و اگر درویش است ، توانگر شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که میان سرای نو شد ، دلیل که او را دختری یاخواهری آید و هم او گوید که صفحه سرای ، دلیل کند بر پدر و مادر . اگر دید صفه سرای او نو و پاکیزه است ، دلیل است بر تندرستی تن مادر و پدر .

جابرمغربی گوید :

اگر کسی دید در سرائی بزرگ و پاکیزه و نو داخل شد و دانست که آن سرای ملک او بود ، دلیل که روزی بر وی فراخ و گشاد شود و عزت و جاه یابد و زن خوبروی خواهد و توانگر شود و ولایت یابد . اگر این خواب را زنی دید ، شوهر توانگر بخواهد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن سرای به خواب بر هشت وجه است .

اول : مرد را زن و زن را شوهر .

دوم : توانگری ثروتمندی .

سوم : ایمنی .

چهارم : عیش خوش ( زندگی خوش و مرفه ) .

پنجم : مال ،

ششم : ولایت و فرمانروائی .

هفتم : عزت و سربلندی .

هشتم : امانت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید