بدان که در خواب دیدن سرخی در دنیا کراهت است و رنج دل و غم و اندیشه و زنان را خیر و خرمی باشد و مردان را نیک نباشد .

جابر مغربی گوید :

سر او یل و پیراهن و کلاه و قبا و جبه و دستار . اگر جمله سرخ دید ، دلیل که جنگ و فتنه و آشوب و خون ریختن را دوست دارد و بر مردمان ستم و بیداد کند به قدر سرخی جامه ها . اگر این خواب درمسجد یا در صومعه و جای نیک بیند ، این جمله کمتر از آن بود که گفتیم .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید