لوک اویتنهاو می گوید :

سرفه : رازهای شما برملا خواهند شد

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید سرفه آزارتان می دهد ، نشانة آن است که باید از سلامتی جسمانی خود مراقبت کنید . در غیر این صورت بیمار خواهید شد .

2ـ اگر در خواب صدای سرفة دیگران را بشنوید ، نشانة آن است که سرانجام از محیطهای نامطلوب می گریزید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید