محمدبن سیرین گوید :

سرفیدن درخواب بر پنج وجه است . اول : سرفه تر . دوم : سرفه خشک . سوم : سرفه که بلغم بر آرد . چهارم : سرفه که خون برآرد . پنجم : سرفه که صفرا برآرد . اگر بیند به گاه سرفیدن بلغم برآورد ، دلیل که نزد کسی شکایت نماید از بلائی و رنجی که به وی رسد ، یا به سبب مال که از او ضایع شود . اگر دید سرفه خشک داشت ، دلیل که شکایتی کند که محال و بیهوده است . اگر دید به وقت سرفیدن صفرا برآورد ، دلیل که مردی بود بدخوی ، که هر کس از وی شکایت نماید . اگر یدی پیش مهتری می سرفد ، دلیل که شکایت خود نزد مهتری نماید . اگر بیند آهسته می سرفید ، دلیل که غمخوار دین است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دید می سرفید ، دلیل که کسی شکایت از وی بکند . اگر دید که او را سرفه می آمد ، دلیل ناتوانی است .

جابرمغربی گوید :

اگر دید سرفه در گلوی او بماند ، چنانکه نتوانست برآرد ، دلیل است بر هلاک او . اگر دیداو را سرفه پیدا شد ، از جمله سرفه پیران ، چنانکه بلغم می انداخت ، دلیل که از غم و اندوه فرج یابد . اگر بیند او را سرفه جوانان پیدا گردید ، همین تاویل دارد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر کسی به خواب دید که می سرفید ، دلیل که او را از پادشاه رنج و آفت رسد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید