آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید از سرمازدگی رنج می برید ، دلالت بر آن دارد که تصادف یا بیماری شما را تهدید می کند ، و ممکن است به علت هراس و وسواس بیش از اندازه با دوستانی که شریک شما هستند ، معاملة زیان آوری انجام دهید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید