محمدبن سیرین گوید :

سرمه دان درخواب ، زنی بود که همیشه خدای را به یاد دارد و مردمان را به راه دین خواند . اگر بیند که سرمه دانی داشت ، دلیل که زنی را بدین صفت بخواهد . اگر بیند که سرمه دان او بشکست ، دلیل که زن او هلاک گردد .

جابرمغربی گوید :

سرمه دان به خواب ، زنی بود با امانت . اگر بیند که سرمه دانی داشت ، دلیل است که او رابا زن دیندار صحبت افتد و از او خیر و منفعت یابد . اگر بیند که سرمه دان بشکست یا ضایع گردید ، دلیل که از صحبت زنی دیندار جدا افتد . اگر بیند که سرمه دانی را بخرید ، دلیل است که کنیزکی دیندار بخرد و باامانت بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید