محمدبن سیرین گوید :

سرمه به خواب مال بود

.

اگر بیند که سرمه در چشم کشید و مقصود از آن روشنائی به چشم بود ، دلیل کند که صلاح دین جوید

.

اگر مقصود از آن آرایش و زینت بود ، دلیل است که خود را به دینداری در میان مردم مشهور گرداند ، تا او را مدح و ثنا و ستایش گویند

.

اگر بیند که کسی سرمه به وی داد ، دلیل کند که به قدر آن سرمه مال یابد

.

ابراهیم کرمانی گوید :

سرمه کردن چشم در خواب دلیل مال است مرد و زن را و بعضی از معبران گویند که سرمه در چشم کردن ، راه حق و صواب بود ، خاصه که سرمه به اندازه در چشم کشیده بود

.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

سرمه فروش درخواب ، مردی بود که راه دین و مسلمانی به مردم نماید و در میان مردم صلح اندازد ، چنانکه چشم بدو روشن گردد

.

و بعضی ازمعبران گویند : سرمه فروش درخواب ، مردی بود که کاری کند که هم صلاح دین بود و هم نیکوئی دنیا ( سرمه فروش در خواب ، شخصی است که مردم را به دین و مسلمانی راهنمایی می کند وفیمابین مردم را اصلاح می نماید بطوری که موجب روشنی چشم گردد )

.

.

اسماعیل بن اشعث گوید :

سرمه فروش در خواب ، مردی بود که در صلاح دین خود و کسان سعی نماید ، زیرا که چشم در خواب دین بود و سرمه روشنایی بود

.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

معبران چشم را دین و ایمان و سرمه را روشنایی تعبیر می کنند در واقع در خواب سرمه به چشم مالیدن صلاح و دین داری است و خواب چنین شخصی می گوید که او در راه خدا گام می نهد و انسانی نیکوکار و متدین می شود

.

برخی از معبران معتقدند که سرمه در خواب مال است و برخی دیگر عقیده دارند که تظاهر و ریاکاری است

.

یعنی آن که به چشم خود سرمه می مالد خواب او می گوید به خوبی و پاکی و دین داری و شفقت و انسانیت تظاهر می کند ولی در حقیقت فاقد این امتیاز است و دروغ می گوید و مکر می کند

.

همین طور است اگر خودتان سرمه به چشم بمالید خواب شما می گوید که در آینده تظاهر خواهید کرد و ریا می کنید

.

چنانچه در خواب ببینید که کسی دیگر سرمه مالیده او به شما و دیگران دروغ می گوید و حقیقتی را پنهان می کند و به چیزی که فاقد آن است تظاهر می کند

.

اگر سرمه را با لوازم آرایش متداول امروز مقایسه کنیم همین تعبیر را باید برای ریمل داشته باشیم

.

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید