محمدبن سیرین گوید :

سرود گفتن درخواب ، سخن باطل بود . اگر بیند که سرود می گفت ، دلیل است که سخن باطل گوید و بدو غم و اندوه رسد . اگر بیند که سرود با نواها می زد ، دلیل مصیبت بود . اگر بیند که سرود می گفتند و او می شنود ، دلیل که سخن دروغ شنود .

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن سرود در خواب ، بزرگان را دلیل رسوائی بود و درویشان را دلیل غم و اندوه بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

سرود گفتن درخواب برشش وجه بود .

اول : کلام باطل .

دوم : غم و اندوه .

سوم : مصیبت .

چهارم : رسوائی .

پنجم : جنگ .

ششم : علم و حکمت آموختن .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید