منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن سرو در خواب حشمت و جلال و بزرگی و سرفرازی است . هر چه سرو رفیع تر باشد رفعت جاه بیشتر است و سر فرازی افزونتر . اگر ببینید سرو هرس می کنید و در زمین می کارید کار مهمی انجام می دهید که موجب سرفرازی شما می شود و کاری را آغاز می کنید که فرجامی نیک دارد . در دو حالت دیدن سرو خوب نیست . اول این که آن قدر بلند و رفیع باشد که تا آسمان دوام یابد و نوک آن را نتوانید ببینید دیگر آن که سرو بار داشته باشد که می دانیم سرو از درختان بی بر است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب درختان سرو سبز ببینید ، دلالت بر پیروزی در کاری دارد .

2ـ دیدن درختان سرو خشک در خواب ، نشانة نومیدی است و اینکه به هیچ یک از اهداف خود ، دست نمی یابید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید