محمدبن سیرین گوید :

سرکه درخواب ، مال حلال با برکت بود و خوردن او به تاویل نیک است . بعضی از معبران گویند : سرکه ترس درخواب غم و اندوه است و سرکه فروش در خواب مردی است که خصومت طلبد و بعضی گویند : سرکه فروش غم و اندوه است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سرکه مالی است حلال و پولی است مشروع ولی غم انگیز مانند میراث . خانم اینانوس یونانی در مورد سرکه مطلب جالبی می گفت که شنونده را به تفکر وا می داشت . او می گفت ( هیچ چیزمسخره تر از این نیست که ما از همسایه خویش سرکه می گیریم و می گوئیم به به چه سرکه خوبی است . همسایه ، زحمت کشیده ، پول داده ، کشمش خریده آن را شسته ، خشک کرده و بعد سرکه انداخته و مدت ها نیز منتظر مانده تا سرکه رسیده است . بعد از رسیدن سرکه را صاف کرده و در کپ ها و شیشه ها ذخیره نموده برای آینده خودش . پس از گذشت یکی دو سال همین که ما مطلع شویم او سرکه چند ساله داردفقط به خاطر این که سرکه اش خوب است به سراغش می رویم و حتی ظرف هم نمی بریم و از او سرکه می خواهیم و اگر خیلی با انصاف باشیم می خوریم و می گوئیم به به . چه سرکه خوبی ) در خواب های ما مالی که متعلق به دیگری باشد و بدون زحمت و تلاش به دست ما برسد به صورت سرکه ظاهر می شود و بهترین و مشخص ترین نوع آن میراث است که به ظاهر از دریافت آن متاثر و اندوهگین می شویم ولی در واقع مالی مفت و بدون زحمت به چنگ ما افتاده است . ابن سیرین نوشته سرکه مال حلال و با خیر و برکت است که خوردن آن نیک باشد . اگر در خواب ببینید که سرکه دارید خوب است و همین تعبیری را که نوشتم دارد اما اگر سرکه داشتید و خوردید و ترشی آن شما را آزرد و احساس چندش و دهان گزیدگی کردیدخوب نیست . معبران اصولا مزه ترش را در خواب خوب نمی دانند و غم و رنج تعبیر می کنند . اگر سرکه داشتید و خوردید و ترشی آن را حس کردید خواب شما می گوید مالی حلال به دست می آورید ولی همین مال شما را غمگین و حزین می کند . سرکه خوب باید ترش باشد اما در رویاهای ما اگر سرکه شیرین باشدنیکو تر است . انداختن سرکه بنیاد خیر است و هدیه دادن آن نیکی است و خیرات و مبرات .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ خوردن سرکه در خواب ، علامت آن است که از تن دادن به کاری که شما را مضطرف و نگران می سازد ، اجتناب خواهید کرد .

2ـ ریختن سرکه روی سبزیجات ، نشانة شدت گرفتن امور اضطراب آور در زندگی است .

3ـ دیدن سرکه در خواب ، علامت آن است که خواسته ها و آرزوها غیرقابل تحقق هستند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید