محمدبن سیرین گوید :

سرگین اسب و گاو مال و نعمت است . اگر بیند سرگین بسیار دارد ، دلیل که او را مال و نعمت بسیار حاصل شود و سرگین مردم مال حرام است . اگر بیند در بستر خویش پلیدی کرد ، دلیل که مال خود را بعضی به عیال خود دهد . اگر بیند چو سرگین افکند و آن را به خاک بپوشاند ، دلیل که مال خود را در زمین پنهان کند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند سرگین مردم می خورد ، دلیل که مال حرام خورد و از حرام مال به دست آورد . اگر بیند به جایگاه مجهول سرگین افکند ، دلیل که مال خویش را به جائی هزینه کند که در آن مزد و ثواب نباشد . اگر دید تن خویش را جمله به سرگین آلوده است ، دلیل که در گناهی افتد . اگر دید او را اسهال پدید آمد ، دلیل که او را از پادشاه غم و اندوه رسد .

حضرت دانیال گوید :

سرگین مردم را به خواب دیدن ، دلیل برمال حرام کند و سرگین چهارپایان نیز مال حرام است . اما سرگین دد و دام مالی است که به ظلم به دست آید .

جابرمغربی گوید :

پلیدی که از مردم جدا شود جمله مال باشد که از او جدا شود . اگر دید درمیان پلیدی می رفت یا در جاده یا در خانه درمیان پلیدی ها غرق شد ، دلیل که او را از پادشاه غم و اندوه رسد . اگر دید پای بر پلیدی ها نهاد و بیفتاد و جمله اندامش آلوده شد ، اگر جایگاه او دون و زشت بود ، دلیل که از والی و حاکم مکروهی به وی رسد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن اسهال به خواب ، چون به جایگاه خود بود ، بر چهار وجه بود . اول : مال حرام . دوم : گشایش . سوم : نفقه کردن مال بر عیال . چهارم : زوال غم ، و سرگین دان در خواب گنج و خواسته است .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن سرگین مال بود

آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید