سرین نشستنگاه آدمی را گویند

محمدبن سیرین گوید :

دیدن سرین راست ، دلیل بر پسر بود و سرین چپ ، دلیل بر دختر . اگر بیند که سرینش محکم بود ، دلیل که فرزندش نیکوحال و تندرست بود . اگر کوچک بود و ضعیف تاویلش به خلاف این بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر در خواب بیند که سرینش بشکست ، دلیل بود که فرزندش بمیرد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن سرین در خواب بر چهار وجه بود .

اول : فرزند .

دوم : قوت .

سوم : باغ .

چهارم : نیکی از خویشان .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید