حضرت دانیال گوید :

سر در خواب دیدن مهتر گروه باشد . اگر بیند سر بریده فرا گرفت ، دلیل که کسی دوست و مهتر وی گردد و او را خواستگار بود و از او خیر و منفعت یابد . اگر بیند که بی زخم سر از تن او جدا گردید ، اگر توانگر است درویش شود ، اگر وام دارد وامش گذارده گردد و از غم فرج یابد ، اگر بنده است آزاد شود ، اگر بیمار است شفا یابد ، اگر در علتی بی درمان گرفتار است زود بمیرد . اگر مهتری سر بریده بیند ولایت یابد . اگر غلام این خواب بیند ، دلیل که زنی توانگر بخواهد .

محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی سر بریده را به جائی افکنده بیند ، دلیل است جمعی مهتران در آنجا جمع شوند . اگر بیند پوست سرچارپائی یا ددی می خورد ، دلیل است بر یافتن مال . اگر بیند پوست سر مردم را خام همی خورد ، دلیل که مال و نعمت یابد . اگر بیند سر مجهول خورد ، دلیل که سرمایه کسی را بخورد . اگر بیند سر مرغی می خورد ، دلیل که مال پادشاه خورد . اگر بیند سر مرده پیش او آوردند باسرهای دیگر ، دلیل که سرکرده آن گروه پیش او آیند و از ایشان خیر ونیکی بیند ، خاصه که از گوشت سرها بخورد . اگر زنی در خواب بیند ، دلیل بود که از توانگر خیر و نیکی بیند . اگر بیند سر گوسفند میخورد ، دلیل که عمرش دراز بود و مال حلال یابد . اگر بیند سرگاو میخورد ، دلیل است در آن سال مال و نعمت فراوان یابد . اگر بیند سر بزی می خورد ، دلیل است از مهتری سخی و جوانمرد او را مال حاصل شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی سر خود را بزرگ بیند ، دلیل که از مهتری جاه و بزرگی یابد . اگر خود را دو سر بیند ، دلیل که کارش قوی شود و عمرش دراز شود و بعضی ازمعبران گویند کاری بزرگ پیش گیرد ، لکن در آن کار منفعت نباشد . اگر سر خویش را برهنه بیند ، دلیل است در شغلی که بود معزول شود و غمگین و مستمند شود . اگر بیند که از سر او مغز بیرون آمد و بر زمین افتاد ، دلیل که سرمایه از دست او برود . اگر بیند مغز را باز جای نهاد ، دلیل که سرمایه او بازآید . و اگر سر خویش را چرب بیند . دلیل است توفیق کارهای خیر یابد . اگر بیند سر بریده در دست داشت و ندانست از کیست ، دلیل که ده هزار درم سیم بیابد . اگر بیند سر را بر زمین افکند ، دلیل است مال را به خیر هزینه کند ، یامال از او ضایع شود و اگر سر بریده بیند که در دست داشت ، دلیل که مال بسیار یابد . اگر بیند که سر با وی سخن نیکو گفت ، دلیل که داد و انصاف دهد . اگر بیند سر با وی سخن زشت گفت ، دلیل که انصاف ندارد . اگر بیند که سر او دو نیمه بود ، چنانکه نیمه ای در دست راست و نیمه ای دردست چپ بود ، دلیل که مادر و پدرش بمیرد . اگر سر خویش را در دست بیند ، دلیل است از مهتری خیر و برکت یابد . اگر سر دو نیمه بود و درست شد ، دلیل که پدر و مادرش بیمار شوند و عاقبت شفا یابند .

جابر مغربی گوید :

اگر دید سر او چون سر فیل بود ، دلیل است مال و ولایت یابد . اگر دید سر او چون سر شیر شد ، دلیل که به فساد و حرام گراید . اگر دید که سر او چون سر اسب شد ، دلیل که از پادشاه مال و نعمت یابد . اگر بیند سر او چون سر خرس شد ، دلیل است از بخت کامکاری یابد . اگر بیند سر او چون سر گوسفند شد ، دلیل است که جهل بر وی غلبه کند . اگر بیند سر او چون سر شتر شد ، دلیل است فرمانروائی یابد و دشمن را قهر کند . اگر دید چون سر خرس شد و به کافران میل نمود ، دلیل است که میل به کفر دارد . اگر بیند سر وی از آبگینه بود ، دلیل است بر هلاک او . اگر دید سر او سیمین بود یا زرین ، دلیل است مال یابد . اگر دید سر او برنجین بود ، دلیل است بر خطر و هلاک او . اگر بیند سر او آهنین یا سنگی بود ، دلیل است خدمت مردی لاف زن کند . اگر بیند از سر او آتش می افروخت ، دلیل که کارش بالا گیرد .

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر بیند سر او چون سر چهارپایانی شد ، دلیل بر غم و اندوه او کند . اگر بیند سر او چون سر ددان شد ، دلیل است ولایتی از گزاف بگیرد و دشمن را قهر کند . اگر بیند سر او چون سر مرغان شد ، دلیل که به سفر رود . اگر بیند سر او پخته بود و می خورد ، دلیل است که سرمایه خود را بخورد . اگر دید کسی سرش از تن جدا شد و بعد از آن باز به جای خود نهاد و درست شد ، دلیل است که سرانجام درجه شهیدان یابد . اگر بیند سری درکنار داشت و زنش آبستن بود ، دلیل است پسری آورد . اگر کسی سر خود را تراشیده بیند ، دلیل که شوهرش بمیرد . اگر بیند که سربریان می خورد ، دلیل کند که مال یابد .

جابرمغربی گوید :

اگر دید سر بریان می خورد ، به تاویل رئیس باشد . اگر بیند سر بریان می خرید یا کسی بدو داد ، دلیل است از کسی فائده بدو رسد . اگر دید سر خام می خورد ، مهتری غیبت کند و سر پخته بهتر از خام باشد .

اصفهانی گوید :

سر مردم به خواب ، پدر بود یا مهتر یا پسر . اگر سر خویش را بریده بیند ، دلیل که از پدر یا مادر جدا شود . اگر سر خود بر دست خود دید ، دلیل که با ایشان پیوندد . اگر دید سر خود را به گردن باز بست ، دلیل که از کسی بضاعت ستاند یا وام کند . اگر بیند سرهای بریده در پیش داشت و رقص می کرد ، دلیل که مهتر آن دیار را غم و اندوه و مصیبت رسد . اگر سر پادشاهی بر دوش خود بیند ، دلیل که دو هزار درم بیابد به رنج و سختی بسیار .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

سر مردم به خواب دیدن یازده وجه است .

اول : رئیس .

دوم : مهتروسرکرده .

سوم : پدر .

چهارم : مادر .

پنجم : امیر .

ششم : عالم .

هفتم : ده هزار درم .

هشتم : پسر .

نهم : غلام یا کنیز .

دهم : زن .

یازدهم : توانگری وثروت .

اگر کسی بیند سر او درد می کرد و جامه پاک پوشیده بود ، دلیل که او را با مهتران صحبت افتد و کار او نیکو شود و دولت یابد .

اگرجامه چرکین پوشیده بود چنانکه قصابان پوشند ، دلیل که او را به سبب مهتری غم و اندوه رسد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن سر آدمی مشهور در خواب ، علامت آن است که با افراد بسیار پرنفوذ و قدرتمندی آشنا می شوید و آنها شما را در انجام کارهایی مهم یاری می کنند .

2ـ اگر سر خودتان را در خواب ببینید ، نشانة آن است که به بیماری مغز و اعصاب دچار می شوید .

3ـ دیدن سر خون آلود و جداشده از تن در خواب ، نشانة آن است که عزیزترین امیدهای شما با نومیدی از بین می رود .

4ـ اگر خواب ببینید دو یا چند سر دارید ، نشانة آن است که در زندگی به سرعت ارتقاء می یابید .

5ـ اگر در خواب احساس کنید سردرد دارید ، علامت آن است که تشویش خاطر ، شما را تحت فشار قرار خواهد داد .

6ـ دیدن سر ورم کرده در خواب ، علامت آن است که در زندگی بیشتر خیر می بینید ، تا بدی .

7ـ دیدن سر کودک در خواب ، نشانة آن است که در آینده به ثروت و لذتهای بسیار دست خواهید یافت .

8ـ دیدن سر یک حیوان در خواب ، علامت آن است که خواسته های شما حول محورهای مادی و لذتهای دنیوی می گردد .

9ـ اگر در خواب سر خود را بشویید ، نشانة آن است که بخاطر نظرات منصفانه ، دیگران به دنبال شما خواهند آمد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید