محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی درخواب بیند که سطل داشت ، دلیل است که خدمتکاری حاصل کند . اگر بیند که سطل بشکست ، دلیل کند که خدمتکار او بمیرد .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که سطل نو بخرد ، دلیل بود که کنیزکی صاحب جمال حاصل کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خانم آیتانوس می گفت : سطل در خواب دلال بانک و بیمه است ولی ما در کشورمان که سیستم بانکی خاص خویش را داریم دلال بانک و بیمه به آن صورت که در اروپا هست نداریم . سطل کمک مالی است به خصوص وامی که از بانک یا شخصی ثروتمند گرفته شود و با آن پول مشکلی آسان گردد . معبران نوشته اند سطل خدمتکار و خادم است . ابن سیرین نوشته اگر کسی در خواب ببیند سطلی دارد خدمتکاری حاصل کند . اما اگر در خواب ببینید سطلی دارید یا سطلی از بازار خریده اید از نظر مالی کمکی به شما می شود به خصوص اگر سطل سنگین و پر باشد . چاهی که آب داشته باشد حکم بانک یا شخص ثروتمندی را دارد که پولهایش را ذخیره کرده باشد و دلو یاسطل که به کمک آن از چاه آب می کشند به واقع وام یا کمکی است که بانک می دهد و شما که سطل دارید با آن کمک رفع نیاز می کنید . سطل سوراخ زیان است و آن هم زیانی که در همان مسیر متوجه بیننده خواب می شود . اگر در خواب ببینید که با سطل از جایی آب بر می دارید یا از چاهی آب می کشید وامی می گیرید یا به شما کمکی می شود که سود می برید . به خصوص اگر آبی که می کشید صاف و روشن باشد خوابی نیکو دیده اید . اگر آب می کشید و دور می ریزید مال خود را هزینه می کنید یا هدر می دهید ولی اگر روی هم می انبازید سودی انباشته می کنید . شکستن و دور افکندن سطل نیز همان حکم را دارد که سوراخ بودن آن .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن سطل هایی پر از شیر در خواب ، نشانة معاشرت با افرادی سالم و دوست داشتنی است .

2ـ دیدن سطلی تهی در خواب ، علامت خرابی محصولات و کمبود مواد غذایی است .

3ـ اگر خواب ببینید دختر جوانی سطلی را حمل می کند ، علامت آن است که به کارهای خانه علاقه ای خاص پیدا خواهید کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید