محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند

سفره

نو داشت ، دلیل است مال و نعمت یابد و کنیزکی صاحب جمال بخرد . اگر آن

سفره

چرکین بود ، دلیل که آن کنیز زشت بود . اگر بیند

سفره

پرنان و نعمت داشت ، دلیل است از کنیزک منفعت یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن

سفره

درخواب ، دلیل بر سفری بود با منفعت و هر چند

سفره

در خواب نیکوتر و بزرگتر بیند ، دلیل که منفعت آن بیشتر بود . اگر کوچک و تهی بیند ، دلیل است که منفعت آن کمتر باشد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن سفر درخواب بر چهار وجه است .

اول : کنیز .

دوم : خدمتکار .

سوم : سفر .

چهارم : کسب و معیشت ( کسب معاش و روزی ) .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سفره

در خواب همان است که در بیداری یعنی خوان گسترده ای است که در آن نعمت های بسیار نهاده اند .

سفره

نعمت است و خیر و برکت . اگر در خواب ببینید که

سفره

ای بزرگ پیش روی شما گسترده اند یا سرمیزی نشسته اید که انواع غذا ها روی آن هست خواب شما خبر می دهد که به نعمت می رسید ولی حق انتخاب دارید . از

سفره

هر کس به قدر شکمش غذا می گیرد و می خورد این خواب نیز می گوید به نعمت می رسید ولی به اندازه سهم خودتان حق برگزیدن دارید و باید انتخاب کنید . اگر دیدید

سفره

ای پر از غذاهای رنگارنگ گسترده اند و شما فقط نان و پنیر و سبزی گرفتید سهم شما از نعمت ها اندک است یعنی به جائی می رسید که امکان این است که خیلی زیاد متمتع و متنفع می شوید اما نصیب و سهم کمی می برید . اگر در خواب دیدید

سفره

ای محقر و کوچک پیش روی شماست نعمت مختصری حاصل می کنید . چنانچه ببینید که بر

سفره

ای نشسته اند و دیگران نیز هستند و می خورند و می ریزند خواب شما خبر می دهد شما ناظر اتلاف پول و سرمایه ای خواهید شد و کسانی هستند که به نا حق چیزهائی را تصاحب می کنند . اگر آن ها را در خواب بشناسید در بیداری بیگانه هستند و اگر نشناسید در بیداری آشنایان شما این تجاوز را انجام می دهند . اگر در خواب

سفره

ای چرک و کثیف ببینید که بر آن غذاهای نیکو نهاده اند از راه غیر صحیح سود می برید و چنانچه

سفره

تمیز و درخشنده باشد و غذائی کثیف بر آن نهاده باشند تعبیر خلاف آن است . چنانچه

سفره

را بتکانید مالی را هدر می دهید اگر چه چیزی در آن

سفره

نباشد . برخی از معبران قدیمی نوشته اند تکاندن

سفره

بذل و کرم است .

سفره

گستردن برای دیگران سودرسانی است و اگر کسی پیش روی شما

سفره

گسترد ، به اندازه وسعت

سفره

به شما سود می رساند و همین تعبیر را دارد اگر کسی

سفره

را از پیش روی شما جمع کند یعنی او مانع سود بردن شما می شود . رنگ

سفره

باید سفید باشد و چنانچه رنگ های غیر طبیعی داشته باشد نیکو نیست .

لوک اویتنهاو می گوید :

سفره

سفید : نظم

کثیف : بی نظمی

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید