ابراهیم کرمانی گوید :

سفیداب به خواب دیدن ، غم و اندیشه است و بعضی از معبران گویند : سفیداب ، دلیل گفتگوی بود . اگر بیند که سفیداب داشت یا کسی به وی داد ، دلیل که به سبب کاری با کسی گفتگو کند .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که سفیداب داشت و خواست که روی خود را سفید کند غمگین و متفکر گردد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید