محمدبن سیرین گوید :

سقا درخواب ، دلیل بر مردی است که دیندار بود . اگر بیند سقائی می کرد و آب به مردم می داد ، دلیل که با مردم نیکوئی نماید .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند سقائی می کرد و بی طمع بود ، دلیل است به کار آخرت مشغول شود . اگر بیند که مشک پرآب بود و به کس نداد ، دلیل که مال جمع کند و از آن خیر نبیند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید