منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سقز در خواب یاوه سرایی و بیهوده گویی و لاف زدن و فحاشی و هرزه گویی است . سقز جویدن تقلید عمل جویدن است بی آنکه چیزی خورده باشیم و حتی از این کار بیهوده سودی عایدمان گردد و چه بسا زیان بخش نیز باشد چرا که خستگی آرواره ها را موجب می گردد . یاوه سرایی و بیهوده گویی نیز همین حال را دارد . سودی عاید گوینده نمی کند و زیان نیز می آورد . چنانچه در خواب ببینید سقز یا آدامس می جوید دروغ خواهید گفت ، لاف می زنید . اگر دیدید در حضور شما دیگری سقز یا آدامس می جود دروغ و یاوه خواهید شنید و چنانچه سقز و آدامس جویدن او صدا هم داشت دروغگویی او موجب زیان شما می شود . چنانچه در خواب ببینید کسی به شما سقز یا آدامس می دهد موردی پیش می آید که شخصی شما را به گفتن دروغ و یاوه تحریک و تحریص می کند . اگر در خواب دیدید سقز و آدامس در دهان دارید و آن را فرو بردید و قورت دادید پشیمان و نادم خواهید شد و البته این ندامت به دنبال دروغ گفتن اتفاق می افتد . خریدن آدامس یا سقز و داشتن آن تعبیر یکسان دارد ولی گرفتن آن از دیگری متفاوت است . دادن آن نیز تحریک و دعوت به دروغ گویی و لاف زدن است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید