محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی به خواب بیند که دوستی به او سلام می کرد ، دلیل نماید که دشمن با وی صلح کند ، اگر بیند کسی مجهول بر وی سلام کرد ، دلیل نماید که غریبی با وی دوستی و آشنائی کند . اگر دید سری به او سلام کرد و هرگز آن کس را ندیده بود ، دلیل است ایمن شود از عذاب حق تعالی . اگر بیند که پیری معروف بر وی سلام نمود و او را می شناخت ، دلیل که زنی خوب روی بخواهد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دید کسی به او سلام کرد که در میان ایشان شرکت و تجارت بوده و جواب سلام آن کس بازداد ، دلیل که در میان ایشان تجارت پایدار نباشد .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند زنی بر وی سلام کرد ، دلیل که از کسی شادمان شود . اگر زنی پیر مجهول بر وی سلام کرد ، اقبال دنیائی یابد . اگر بیند درنماز است و سلام دست چپ داد ، دلیل که کارهای او شوریده گردد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

سلام دادن درخواب بر چهار وجه است .

اول : ایمنی و امنیت .

دوم : شادی .

سوم : اقبال و خوشبختی .

چهارم : منفعت مال .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید