محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند سلطان در سرائی یا در مسجدی یادر دهی شد ، دلیل کند که رنجی و مصیبتی به اهل آن مقام رسد . اگر بیند در جنگ و خصومت بر سلطان غلبه کرد ، دلیل که حاجتی که دارد روا شود و به مقصود رسد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند سلطان دست راست وی را ببرید ، دلیل است سوگند دهندش . اگر دید سلطان جان همی کند ، دلیل که دیوانه شود . اگر بیند سلطان از تخت یا کرسی بیفتاد یا تخت او بشکست یا اسب او را لگد زد یا شمشیر او بشکست یا کسی از وی بستد یا او را کاری سرزد ، چنانکه مجروح شد ، این جمله ، دلیل بر زوال مملکت او کند . اگر بیند سلطان شد و در سلطانی دادگر بود ، دلیل است شرف و بزرگی یابد بر قدر آن عدل و داد که کرده بود . اگر بیند سلطان بزرگ بساطی گسترده ، دلیل که مال دنیا بر وی فراخ شود وعمرش دراز بود .

جابر مغربی گوید :

اگر کسی سلطانی در خوابگاه خویش و شهر را نیکو بیند ، دلیل که دولت و عز و جاه او زیاد شود . اگر سلطانی مرده به خواب بیند ، گشاده روی و خرم که وی را سخن لطیف گفت ، دلیل است کارهای او نکو شود و شغلهای مرده زنده گردد . اگر عزیز مصر را بر آن حال بیند ، دلیل است عزیز جهان شود . اگر در شهر خویش سلطانی مهمل بیند ، دلیل که نفس بر وی چیره شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید